Hyppää sisältöön
Tiedote

Halikonlahti-hanke käynnistää Salon kaupungin Saaristomerityön

Julkaistu 10.7.2024 08:41

Merenlahden rantaa, joss paljon ruovikkoa.

Halikonlahti on arvokas osa Salon kaupunkiympäristöä, Salon seudun virkistyskäyttömahdollisuuksia sekä matkailua. Merenlahtemme tila on ollut jo pitkään heikentynyt liiallisen rehevöitymisen johdosta. Kaupungin edustalla merialueen ekologinen tila on huono.

Salon kaupunki tavoittelee Halikonlahden tilan parantamista ja on käynnistänyt oman vesiensuojelutyönsä vuosille 2024–2025 ajoittuvalla selvityshankkeella.

Merkittävä osa ravinteista kulkeutuu Halikonlahteen jokien kuljettamana laajalta valuma-alueelta, kertoo Salon kaupungin ympäristösuojelusuunnittelija Miina Fagerlund.

Valuma-alueelta tulevaan kuormitukseen puututaan tunnistamalla Halikonlahden lähivaluma-alueelta mahdollisuuksia veden pidättämiseen ja käsittelyyn luontopohjaisilla ratkaisuja, kuten kosteikkoja hyödyntäen.

Hankkeen tuloksena syntyy myös pellonkäyttösuunnitelma, jolla edistetään kaupungin omistamien peltojen kestävää viljelyä vesiensuojelu huomioiden. Samalla tuetaan viljelyn sopeutumista ilmastonmuutoksen tuomiin sään ääri-ilmiöihin.

Hankkeella aktivoidaan myös alueen muita toimijoita ja maanomistajia osallistumaan vesiensuojelun toteuttamiseen.

Vesiensuojelu- ja kunnostus on tunnetusti pitkäjänteistä työtä, jonka vaikutukset näkyvät viiveellä. Yhdellä hankkeella ei vielä nähdä vaikutuksia Halikonlahdella asti, vaan tarvitaan pitkäjänteisempää sitoutumista ja yhteistyötä. Tämä hanke toimii pohjana tuleville hankkeille, Fagerlund jatkaa.

Halikonlahden ja siihen laskevien virtavesien tilan parantaminen hyödyttää myös alueen merkittävää lajistoa. Halikonlahti sekä siihen laskevat virtavedet toimivat uhanalaisten vaelluskalojen lisääntymis- ja elinympäristöinä ja osa Halikonlahdesta kuuluu myös lintuvesien suojeluohjelmaan, joten toimilla saadaan vaikutusta myös näiden lajien elinympäristöön.

Hanke edistää Salon kaupunkistrategian tavoitetta huolehtia lähivesistöjen tilasta ja edistää luonnon monimuotoisuutta. Hanke tukee myös valtakunnallisia vesien ja meren tilan parantamisen tavoitteita sekä Varsinais-Suomen Saaristomerityötä.

Halikonlahti 2024–2025-selvityshanke toteutetaan 1.4.2024 – 31.12.2025. Varsinais-Suomen ELY-keskus on myöntänyt Salon kaupungille rahoitusta 30 000 € hankkeen toteuttamiseksi.

Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus -logo.