Hyppää sisältöön
Tiedote

Ilmoitus kuulutuksesta, Väyläviraston Helsinki-Turku nopea junayhteys

Julkaistu 3.8.2021 07:14

Väylävirasto on toimittanut Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle (ELY-keskus) Helsinki-Turku nopeaa junayhteyttä
koskevan täydennetyn ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus). Uudenmaan ELY-keskus toimii ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA-menettely) yhteysviranomaisena.

Täydennykset koskevat luontovaikutusten arviointia ja Natura-arviointeja, pintajapohjavesivaikutuksia, melu- ja tärinävaikutuksia, ilmastovaikutuksia, puolisuustarkastelua sekä vaikutuksia maisemaan ja rakennettuun kulttuuriympäristöön.

Kuulutus liitteineen on nähtävänä 3.8.-3.10.2021.

Siirry lukemaan Uudenmaan ELY-keskuksen ilmoitus (233,46 Kt)