Hyppää sisältöön
Tiedote

Kaupungin hyvinvoinnin edistämisen avustuksiin liittyvän yhdistyskyselyn tulokset

Julkaistu 28.12.2023 16:14

Salon kaupunki jakoi yhdistyksille avustuksia hyvinvointia edistävään toimintaan ensimmäisen kerran keväällä 2023. Avustusten myöntöperiaatteita ei vuodelle 2023 päivitetty ja avustusta saivat hakea vain aikaisemmin sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämää avustusta saaneet yhdistykset. Ennen vuotta 2023 sosiaalipalvelut, vanhuspalvelut ja terveyspalvelut ovat pitkään jakaneet vuosittaisia yleisavustuksia sekä perustehtävää tukevia avustuksia sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä. Osa näistä avustuksista siirtyi vuoden 2023 alussa Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle, mutta esimerkiksi ikääntyneille järjestettävän virkistystoiminnan osalta Varha linjasi avustamisen kuuluvan kunnille.

Vuoden 2024 talousarviossa on varattu yhteensä 172 000 € kaupunginhallituksen päätöksellä jaettaviin hyvinvoinnin edistämisen avustuksiin yhdistyksille. Kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä perustettiin kaupunginhallituksen päätöksellä keväällä 2023 ja ohjausryhmässä on pohdittu hyvinvoinnin edistämisen avustuksia ja niiden myöntämisperiaatteita hyvinvointialueuudistuksen jälkeisessä tilanteessa. Ohjausryhmä on suunnitellut avustamiseen liittyen kyselyn yhdistyksille. Kysely toteutettiin marraskuussa 2023 ja kyselyyn vastasi yhteensä 43 yhdistystä. Noin puolet vastanneista oli potilas- ja vammaisjärjestöjä ja muut olivat kyläyhdistyksiä, eläkeläisyhdistyksiä ja erilaista harrastustoimintaa järjestäviä yhdistyksiä. Vastanneet yhdistykset järjestivät toimintaa pääosin työikäisille ja ikääntyneille.

Kyselyssä yhdistykset saivat kertoa, mihin hyvinvointia edistävään toimintaan he tarvitsisivat kaupungin avustusta ja ottaa kantaa siihen, mitä tietoja yhdistysten toiminnasta voisi ja olisi tärkeää avustusta haettaessa kaupungille antaa. Avustaminen perustuu valtuuston hyväksymiin yhdistysten avustusten myöntämisperiaatteisiin, mutta kukin toimielin voi asettaa avustamiselle erityisiä ehtoja ja näin on monen toimielimen osalta myös tehty.

Yhdistysten kyselyssä kuvaama hyvinvointia edistävä toiminta ja tuen tarve oli hyvin monialaista. Yhteenvetoraportissa toiminta on jaettu vertaistuelliseen toimintaan, neuvonta- ja ohjaustyöhön, luentoihin ja koulutukseen, yhteisöllisyyttä vahvistavaan paikalliseen toimintaan, syrjäytymisen ehkäisyyn, ikääntyneiden tukeen, vapaaehtoistoiminnan tukeen, jatkuvaan harrastustoimintaan, tapahtumien ja retkien järjestämiseen ja niihin osallistumiseen sekä yhdistysten hallinnon järjestämiseen.

Yhdistysten toimintaan liittyvien tietojen antamisen osalta koettu valmius antaa tarvittavia ja ehdotettuja tietoja oli erittäin hyvä. Kun annettavien tietojen merkityksellisyyttä kysyttiin, niin erittäin tärkeinä avustuksen myöntämiseen liittyvinä tietoina pidettiin mm. vapaaehtoistyön osuutta toiminnan järjestämisessä, kaupungin hyvinvointisuunnitelman päätavoitteiden (osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö ja terveellisten elin- ja elämäntapojen edistäminen) toteuttamista sekä toiminnan näkyvyyttä ja toiminnasta tiedottamista. Luonnollisesti myös suunnitelma avustuksen käytöstä ja järjestettävän toiminnan kustannukset olivat tärkeitä tekijöitä ja edelleen toiminnan vaikuttavuutta ja kohdentumista erityisesti haavoittuvassa asemassa oleviin pidettiin tärkeinä asioina. Kyselystä yhdistyksiltä saatu palaute oli pääosin hyvää ja yhdistysten kuulemista pidettiin hyvänä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä käsittelee mm. kyselyn tulosten pohjalta valmisteltuja hyvinvoinnin edistämisen avustusten myöntöperiaatteita kokouksessaan 16.1.2024. Kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluu myöntöperiaatteista päättäminen. Tavoitteena on, että tarkennetut periaatteet ovat käytössä vuoden 2024 hyvinvoinnin edistämisen avustusten jaossa.