Hyppää sisältöön
Tiedote

Kaupunkistrategian kesäkuun ajankohtaiskatsaus

Julkaistu 2.7.2024 09:11

Kesäkuun ajankohtaiskatsauksessa tutustumme kahteen kärkihankkeeseen: elävät ja yhteisölliset kylät sekä tapahtumien Salo.

Kärkihankkeiden lisäksi saamme katsauksen käynnissä olevista vesien tilaa parantavista hankkeista.

Kärkihankkeet

Elävät ja yhteisölliset kylät

Salon rikkaus on sen lumoavissa ja erilaisissa kylissä. Toimijat eri kylillä luovat yhteisöllisyyttä ja kehittävät omaa asuinympäristöään entistä paremmaksi. Kaupungin tulee osaltaan huolehtia kylien elinvoimasta muun muassa palveluiden ja maankäytön keinoin. Elävät ja yhteisölliset kylät -kärkihankkeella kehitetään kaupungin ja kylien välistä yhteistyötä ja kootaan yhteen eri vapaaehtoistoimijat sekä luodaan yhteiset periaatteet kylien toiminnan kehittämiselle.

Kaupungin yhteisöpalveluissa on aloittanut kesäkuun 2024 alussa yhteisökoordinaattorina Terhi Sinnelä, jonka yhtenä keskeisenä tehtävänä on kehittää kärkihankkeen mukaisesti kaupunkimme eri osien välistä yhteistyötä ja koko kaupungin osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

– Olen nyt ihan aluksi sopinut jalkautumisista kylien Kesä yhdessä -tapahtumiin sekä työpäivistä lähikirjastoissa, joissa olen kyläläisten tavattavissa. Kylien yhdistysten verkostotapaamisen päivä on jo myös selvillä ja se on tiistaina 3.9.2024, kertoo Terhi.

– Osallisuus, yhteisöllisyys, kylien veto- ja pitovoima – siinä avainsanat tulevaan. Uskon, että yhteistyössä ja osallistamalla saamme luoduksi erilaisia hyviä käytännön toimenpiteitä kylien kehittämiseen ja asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen. Yhteisökoordinaattorin työ tulee varmasti olemaan mielenkiintoista ja monitahoista kärkihankkeen tarjoaman laajan näkökulman puitteissa, jatkaa Sinnelä.

Tapahtumien Salo

Tapahtumien Salo 2024 alkoi vauhdikkaasti uusiutuneilla Salon messuilla, joihin oli yhdistetty tänä vuonna Juhla- ja häämessut. Perinteisillä Salon messuilla sekä Juhla ja häämessuilla kävi yhteensä noin 5000 messuvierasta.

Erityisesti Hää- ja juhlamessut keräsivät uusia kävijöitä pääkaupunkiseudulta ja Turusta. Messut saivat valtavasti kiitosta niin messukävijöiltä kuin näytteilleasettajiltakin. Tilaisuutta toivotaan toteutuvaksi myös ensi vuonna.

Helmikuussa koeponnistettiin uusi tapahtuma Salon avantoralli, joka järjestettiin yhteistyössä Salon Iltatori ry:n kanssa. Salon alueen avantosaunat olivat auki pidennetyin aukioloajoin. Torilla järjestettiin avantorallin päätapahtuma. Salon jokeen tehtiin avanto ja torille tuotiin saunoja, paljuja ja kylmäaltaita. Lisäksi torilla esiintyi Antti Ketonen. Toritapahtuma keräsi noin 2000 kävijää. Avantosaunoissa kävi viikonlopun aikana yhteensä noin 700 saunojaa. Avantoralli keräsi myös valtakunnallista huomiota. Turun Sanomat kirjoitti lehteen sivun kokoisen toimitetun artikkelin ja somessa avantorallin mainostaminen oli aktiivista. Muun muassa somevaikuttajat Saunasankarit ja Darude jakoivat avantoralli postauksia.

Kesän tapahtumien vaikuttavuustutkimus Salmi Evenlizer on käynnistetty. Tapahtumajärjestäjien kanssa ollaan kyselyn suhteen aktiivisesti yhteydessä. Kyselytutkimukseen osallistuu seuraavat tapahtumat: Salon Iltatori Ry, Salo Volley, Salo Friends & Music Festival sekä Kurpitsaviikot.

Vesien tilaa parantavat hankkeet

Holstenkosken osittaisella purkuhankkeella mahdollistetaan alueen vaelluskalakantojen elpyminen

Tänä keväänä Salon kaupunki on ollut mukana avaamassa Anerionjoen Holstenkosken patoa ja palauttamassa vaelluskaloille kulkumahdollisuudet vesistön latvaosien lisääntymisalueille. Kaloille on vapautunut yli 40 kilometriä lisää avointa puro- ja jokialuetta sekä vaellusmahdollisuus aine mereltä Varesjoelle asti. Tällä hetkellä töissä on taukoa lintujen rauhoitusajan vuoksi 31.7 saakka, mutta elokuussa 2024 töitä jatketaan koskialueen kunnostuksilla, jossa syntyy uutta lisääntymis- ja poikastuotantoalaa vaelluskaloille.

Anerionjoki kuuluu Kiskonjoen-Perniönjoen vesistöön, joka on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi vaelluskalavesistöksi. Vesistöalueella esiintyy mm. alkuperäistä meritaimenkantaa. Hankkeen tavoitteena on Kiskonjoen-Perniönjoen vesistöalueen ja Anerionjoen vaelluskalakantojen elvyttäminen. Vaellusesteen poisto myös edistää Anerionjoen hyvän ekologisen tilan saavuttamista.

Hankkeen toteuttajat ovat Valonia, Salon kaupunki ja WWF Suomi. Salon kaupunki toimii hankkeessa vesilain mukaisen luvan haltijana. Hanke on saanut rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön Vaelluskalakantojen elvyttämisohjelma NOUSUsta, kansainvälisestä Open Rivers –ohjelmasta sekä monilta hankkeen omarahoitusosuudesta vastaavilta.

Holstenkosken padon toimenpiteet edistävät Salon ilmasto- ja ympäristöohjelman kukoistava luonnon monimuotoisuuus -tavoitteen toteutumista.

Lisätietoja hankkeesta Valonian verkkosivulla.

Halikonlahti -hanke edistää Salon kaupunkistrategian tavoitetta huolehtia lähivesistöjen tilasta

Salon kaupungin edustalla Halikonlahden tila on huono ja myös sisävesillä, järvillä ja joilla on huolestuttavaa rehevöitymiskehitystä. Vesistöt kaipaavat kunnostamista ja hoitoa. Vesien tilan parantaminen onkin yksi Salon kaupungin strategisista tavoitteista. Salon kaupunki tavoittelee Halikonlahden tilan parantamista ja on käynnistänyt huhtikuussa oman vesiensuojelutyönsä vuosille 2024-2025 ajoittuvalla selvityshankkeella.

Selvityshanke koostuu kolmesta työpaketista, joiden tavoite on vahvistaa Salon kaupungin ja muiden toimijoiden roolia vesiensuojelutoimijoina, tunnistaa kohteet, joissa vesienhallintaa voidaan toteuttaa kestävästi Halikonlahden lähivaluma-alueella ja että kaupungin omistamia peltoja viljellään ja niiden valumavesiä hallitaan kestävästi.

Vesienhallintamahdollisuuksien kartoitus Halikonlahden lähivaluma-alueella on jo saatu käyntiin. Hanke tekee myös tiivistä yhteistyötä Kokonaisvaltainen kaupunkivesien riskienhallinta Salossa –KaVeRi-hankkeen kanssa.

Selvityshanke toimii pohjana tuleville hankkeille, joiden tavoitteena on Halikonlahden ja siihen laskevien vesistöjen tilan parantaminen, sekä lisätä Salon kaupungin näkyvyyttä vesistö- ja Saaristomeritoimijana.

Hanke edistää kaupunkistrategian tavoitteiden lisäksi valtakunnallisia vesien ja meren tilan parantamisen tavoitteita sekä Varsinais-Suomen Saaristomerityötä. Varsinais-Suomen ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle 30 000 euron rahoituksen.

Tutustu Salon kaupunkistrategiaan

Strategian ajankohtaiskatsaukset julkaistaan kerran kuukaudessa kaupungin verkkosivulla sekä kaupungin sosiaalisen median pääkanavissa.

Strategiasta on koottu kattava tietopaketti kaupungin verkkosivulle. Tutustu kaupunkistrategiaan – salo.fi/strategia.

Sivulta löytyy myös strategiaan liittyvät ajankohtaiset tiedotteet.

Lisätiedot:
Elävät ja yhteisölliset kylät -kärkihanke
Yhteisökoordinaattori Terhi Sinnelä
02 778 5274, terhi.sinnela@salo.fi 

Tapahtumien Salo -kärkihanke
Tapahtumakoordinaattori Karolina Blom
050 471 3173, karolina.blom@salo.fi

Holstenkosken osittainen purkuhanke
Ympäristönsuojelutarkastaja Jaana Röytiö
02 778 7801, jaana.roytio@salo.fi

Halikonlahti -hanke
Ympäristönsuojelusuunnittelija Miina Fagerlund
050 5716 694, miina.fagerlund@salo.fi