Hyppää sisältöön
Tiedote

Kaupunkistrategian toukokuun ajankohtaiskatsaus

Julkaistu 24.5.2024 12:17

Toukokuun ajankohtaiskatsauksessa keskitymme pitkälti ilmasto- ja ympäristöasioihin. Kokonaisuuteen liittyvistä hankkeista nostamme perusopetuksessa käynnissä olevat hankkeet.

Ilmasto- ja ympäristöasioiden lisäksi saamme katsauksen tänä kesänä (2024) päättyvästä VaKan digipolku 2022-2024 -hankkeesta.

Salon ilmasto- ja ympäristöohjelma

Salon kaupungin vuonna 2021 laadittu ilmasto- ja ympäristöohjelma on mukana rakentamassa kestävää tulevaisuutta Salon kaupunkistrategian mukaisesti. Ohjelmassa on neljä päätavoitetta, jotka ovat hiilineutraalius 2035, kiertotalouden edistäminen, kukoistava luonnon monimuotoisuus sekä lähivesistä huolehtiminen. Tavoitteita toteutetaan ohjelmaan kirjattujen 85 toimenpiteen avulla.

Ohjelman tavoitteita on edistetty niin kaupunkiorganisaatiossa kuin kaupungin konserniyhtiöissä. Lähes kaikkia ohjelman tavoitteita on aloitettu työstämään ja 32 tavoitteista oli saavutettu vuoden 2023 loppuun mennessä. Tavoitteiden edistäminen jatkuu ohjelman eri osa-alueilla. Nykyinen ohjelmakausi päättyy ensi vuonna 2025.

Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelma 2021–2024. (878,98 Kt)

Kokonaisuuteen liittyvät käynnissä olevat hankkeet

TILKE-työpaikkojen ilmastotoimet (TTL)

Ollikkalan koulu ja Salon svenska skola ovat kehittäneet työpaikkatason toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi yhdessä Työterveyslaitoksen monitieteellisen tutkijaryhmän avustuksella.

Koko koulun opetushenkilökunta sekä ravitsemispalveluiden henkilökunta lähtivät hankkeeseen mukaan innoissaan. Koulussa kasvatusnäkökulman ollessa aina läsnä mukaan otettiin tietenkin myös oppilaat, tulevaisuuden toimijat. Yhteiskehittelyn ja ideoinnin tuloksena Ollikkalassa valitut konkreettiset kehityskohteet saivat mieleenpainuvat ja ytimekkäät nimet: Järjestä jäte, Valkkaa vege ja Hävitä hävikki.

Henkilökunta ja oppilaat paransivat muun muassa paperien ja kartonkien kierrätystä helpottamalla lajittelua ja lisäksi uutena toimena aloitettiin muovinkierrätys. Kasvisruoka siirrettiin ruokalan tarjoilulinjastoissa ensimmäiseksi ja sillä muutoksella saatiin kasvisruuan menekki nousemaan. Samalla biovaaka tuli ruokalaan konkretisoimaan ruokahävikkiä hävikkioppaan opettaessa aluksi sen käyttöä oppilaille. Hävikkiä konkretisoitiin myös tekemällä ruokalan seinälle viikoittainen hävikkidiagrammi, jonka äärelle oppilaat usein pysähtyivät pohtimaan eri päivien hävikkivaihteluita. Hävikkivaa´an keräämän tiedon perusteella ruokahävikki koulussa oli olemattoman vähäistä.

Koulussa yhteisöllisesti kehitetyt ilmastotoimet ovat vakiintuneet käytäntöön ja jäävät siten koulun toimintakulttuuriin jokapäiväisiksi ilmastoteoiksi. Hankkeen kautta huomattiin, että vastuullisuus ja sitoutuminen ilmastoystävällisyyteen voivat lähteä pienistä teoista. Ne voivat johtaa myöhemmin suuriinkin muutoksiin — aikuiset ja lapset yhdessä toimien.

Kestävä kehitys Salon perusopetuksessa

Opetushallituksen myöntämän Ilmasto- ja kestävyyskasvatushankkeen tarkoituksena on ollut luoda ja vahvistaa kestävän kehityksen toimintakulttuuria Salon perusopetuksen kouluissa. Arjen kestävillä valinnoilla ja toimilla koulut pystyvät tukemaan myös oppilaiden vastuullista suhtautumista ympäristöön.

Hankkeen aikana opettajista koostuva oppiva yhteisö on kokoontunut koulutuksen, yhteistyön ja koulujen kestävyyskasvatussuunnitelman laatimisen merkeissä. Koulutukset ovat tarjonneet opettajille uusia ideoita ja yhteistyötahoja kestävyyskasvatuksen edistämiseksi kouluissa.

Hankerahoituksella kouluille on pystytty hankkimaan välineistöä kestävyyskasvatuksen edistämiseksi. Koululaisryhmät ovat päässeet osallistumaan myös retkille, jotka toteutettiin alakoulujen valitseman vesistön äärellä (Vesi elinympäristönä -retki) tai yhteistyössä Teijon luontokoulun kanssa Teijon kansallispuistossa tai koulun lähimetsässä (Metsä ekosysteeminä -retki yläkoululaisille, Luonnon monimuotoisuutta etsimässä -retki alakoululaisille). Retkien tarkoituksena on ollut vahvistaa lasten ja nuorten luontosuhdetta ja sitä kautta edistää heidän ajatustapaansa kohti kestävämpää elämäntapaa ja luonnon monimuotoisuuden arvostamista.

Hanke jatkuu vielä syksyllä 2024.

Juuri päättynyt Kohti hiilineutraalia Saloa 2035 -hanke toteutti osaltaan ilmasto- ja ympäristöohjelmaa

Ympäristöministeriön osin rahoittama Kohti hiilineutraalia Saloa 2035 -hanke oli käynnissä 1.12.2022–30.4.2024. Hankkeen keskeisinä tavoitteina oli laatia Salon kaupungille ilmasto- ja ympäristöjohtamisen toimintamalli sekä kehittää ilmasto- ja ympäristöohjelman toimeenpanoa ja seurantaa. Salon kaupungille perustettiin hankkeen myötä uusi kestävän kehityksen koordinaattorin määräaikainen tehtävä, jonka aikana on tarkoitus päivittää ilmasto- ja ympäristöohjelma sekä edistää kestävän kehityksen teemoja Salon kaupungilla.

Hankkeen aikana järjestettiin ilmasto- ja ympäristöjohtamisen koulutuskokonaisuus kaupungin viranhaltijoille. Koulutusten pohjalta laadittiin Salon kaupungille ilmasto- ja ympäristöjohtamisen opas. Hankkeessa järjestettiin myös kaupunginvaltuustolle tiivis ilmasto- ja ympäristöaiheinen koulutus, jossa käytiin läpi kunnille ajankohtaisia kestävän kehityksen aiheita.

Lisäksi hankkeen tavoitteena oli edistää sidosryhmien osallisuutta ilmastotyöhön, jota toteutettiin järjestämällä ajankohtaisia aiheita sekä maatalouden kestävää tulevaisuutta käsittelevä keskustelutilaisuus maataloussektorin toimijoille. Hankkeessa tehtiin myös tavaralainaamoselvitys, jonka yhteydessä toteutettiin asukaskysely aiheesta.

Hankkeessa laadittiin tiivis ilmastotyön tietopaketti.

Lue lisää ilmastotyöstä Salossa – Salo.fi. (2,96 Mt)

VaKan digipolku 2022-2024 -hanke

Digitaidot ovat nykyisyyden ja tulevaisuuden keskeisiä kansalaistaitoja. Hankkeen tavoitteena on kaupungin strategian sekä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelman mukaisesti antaa kaikille Salon kaupungin varhaiskasvatukseen osallistuville lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet omien digitaitojensa ikätasoiseen kehittämiseen.

Kaksivuotisen hankekauden aikana on kaikissa Salon kaupungin varhaiskasvatuksen yksiköissä otettu käyttöön lasten digitaitojen oppimispolku, joka perustuu sisällöiltään Opetushallituksen valtakunnallisiin lasten ja nuorten digiosaamisen kuvauksiin. Varhaiskasvatuksen digitaitojen oppimispolku pitää sisällään valmiit ohje- ja tehtävämateriaalit erilaisten digitaitojen harjoittelua varten. Hanketyöntekijä on koko hankekauden ajan kiertänyt varhaiskasvatuksen yksiköissä ja antanut tukea henkilöstölle Digipolun materiaalien käytössä.

Hankekauden aikana on niin ikään otettu käyttöön varhaiskasvatuksen henkilöstön digitaitojen koulutuskalenteri, jonka sisällöt perustuvat lasten digitaitojen oppimispolun sisältöihin. Systemaattisilla vuosittain toistuvilla henkilöstön digikoulutuksilla annetaan kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet omien digitaitojensa kehittämiseen ja varmistetaan, että henkilöstöllä on tarvittava osaaminen lasten digitaitojen opettamiseen.

Hankekausi päättyy kesällä 2024. Jatkohankkeelle on haettu rahoitusta Opetushallitukselta vuosille 2024-2026.

Tutustu Salon kaupunkistrategiaan

Strategian ajankohtaiskatsaukset julkaistaan kerran kuukaudessa kaupungin verkkosivulla sekä kaupungin sosiaalisen median pääkanavissa.

Tutustu strategiaan sekä aiemmin julkaistuihin ajankohtaiskatsauksiin – Salo.fi/strategia.

Lisätiedot:
Ilmasto- ja ympäristöohjelma
Elinvoimajohtaja Mika Mannervesi
044 778 5001, mika.mannervesi@salo.fi
Kestävän kehityksen koordinaattori Meri-Tuulia Hurri
02 778 7799, meri-tuulia.hurri@salo.fi

TILKE-työpaikkojen ilmastotoimet (TTL) -hanke
Rehtori Kati Huldén
044 778 4212, kati.hulden@salo.fi

Kestävä kehitys Salon perusopetuksessa -hanke
Biologian ja maantiedon opettaja Johanna Laine
02 778 4048, johanna.laine@salo.fi
Rehtori Jaana Talvitie
044 778 4589, jaana.talvitie@salo.fi

Kohti hiilineutraalia Saloa 2035 -hanke
Kestävän kehityksen koordinaattori Meri-Tuulia Hurri
02 778 7799, meri-tuulia.hurri@salo.fi

VaKan digipolku 2022-2024 -hanke
Digiasiantuntija Anssi Leppänen
044 778 9717, anssi.leppanen@salo.fi