Hyppää sisältöön
Tiedote

Salo on mukana SUNRISE-tutkimuksessa, jossa tutkitaan päiväkoti-ikäisten lasten liikkumista, digitaalisen median käyttöä ja nukkumista ympäri maailman

Julkaistu 18.1.2023 15:24, Päivitetty 18.1.2023 16:33

Salo osallistuu SUNRISE Finland -hankkeeseen, jossa selvitetään, kuinka suuri osa suomalaisista päiväkoti-ikäisistä lapsista liikkuu, käyttää digitaalista mediaa ja nukkuu Maailman terveysjärjestö WHO:n suositusten mukaisesti. Lisäksi selvitetään, millaiset ovat lasten motoriset ja kognitiiviset taidot, ja miten suomalaiset lapset vertautuvat lapsiin muualla maailmassa. SUNRISE-tutkimuksessa on mukana yli 50 maata ympäri maailman.

Kaupunkeja ja maaseutukuntia yli 50:stä maasta ympäri maailman

SUNRISE Finland -tutkimus on osa kansainvälistä SUNRISE-hanketta, jonka kunnianhimoisena päätavoitteena on selvittää, kuinka suuri osa lapsista ympäri maailman täyttää Maailman terveysjärjestö WHO:n julkaisemat liikkumiskäyttäytymisen eli liikunnan, paikallaanolon ja nukkumisen suositukset alle kouluikäisille lapsille. Hankkeen avulla on tarkoitus tutkia lasten liikkumiskäyttäytymistä, motorisia ja kognitiivisia taitoja sekä ylipainon esiintyvyyttä yhteensä yli 50:ssä matalan, keski- ja korkean tulotason maassa.

Tutkimuksen Suomen osuutta koordinoi Folkhälsanin tutkimuskeskus ja siihen osallistuu yhteensä 1000 lasta ja heidän huoltajaansa Helsingin, Turun, Kuopion ja Oulun kaupungeista ja näiden kaupunkien läheisistä kunnista ja kaupungeista, mukaan lukien Salosta.

Laaja aineisto tuottaa uutta tietoa Suomessa asuvien lasten liikkumiskäyttäytymisestä, ja lisäksi mahdollistaa kansainvälisissä vertailuissa mukanaolon. Tutkimukseen kutsutaan mukaan 3- ja 4-vuotiaita lapsia huoltajineen päiväkotien kautta. Turun seudulla tutkimus alkoi joulukuussa 2022 ja jatkuu maalis-huhtikuun 2023 asti. Myös Salon kaupunki on mukana tässä tutkimuksessa.

Tutkimukseen osallistuvat lapset pääsevät tekemään päiväkodissa erilaisia motorisia taitoja mittaavia leikinomaisia tehtäviä, kuten vauhditon pituushyppy ja yhdellä jalalla seisominen. Lisäksi lapset pelaavat tablettitietokoneella kahta peliä, jotka mittaavat kognitiivisia taitoja; työmuistia ja tarkkaavuuden säätelyä. Lasten liikkumista, paikallaanoloa ja nukkumista mitataan liikemittareilla, joita lapset pitävät vyötäröllä ja ranteessa viikon ajan. Mittausten lisäksi vanhemmat täyttävät kyselyjä mm. lapsen ja omaa digitaalisen median käyttöä ja luonnossa liikkumista sekä omaa henkistä hyvinvointiaan koskien.

Pienten lasten liikkumiskäyttäytymisen tutkiminen on tärkeää

Maailman terveysjärjestö WHO on määritellyt yhdeksi keskeisimmäksi tavoitteekseen lasten ylipainon ehkäisemisen. Ylipainon kehittymiseen puolestaan vaikuttaa lasten liikuntakäyttäytyminen ja WHO julkaisikin vuonna 2019 maailmanlaajuiset suositukset alle kouluikäisten lasten liikkumisesta, paikallaanolosta ja nukkumisesta. Suositusten mukaan 3–4-vuotiaiden lasten tulisi liikkua vähintään kolme tuntia päivittäin, josta vähintään tunti reippaasti tai rasittavasti. Lisäksi lasten vuorokaudessa tulisi olla enintään tunnin verran digitaalisen median käyttöä ja pitkiä paikallaanolojaksoja tulisi välttää. Unta tämän ikäisten lasten tulisi suositusten mukaan saada 10–13 tuntia vuorokaudessa, sisältäen yöunet ja päiväunet.

Elämän varhaiset vuodet (ikävuodet 0–5) on kriittinen ajanjakso tärkeiden fyysisten, motoristen ja kognitiivisten taitojen kehittymiselle. Mikäli varhaisvuosien elinolosuhteet ovat epäsuotuisat, saattaa lapsen terve kehitys vaarantua, mikä puolestaan vaikuttaa myöhempään elämänkulkuun. Toisaalta tätä herkkää ajanjaksoa voidaan hyödyntää vaikuttamalla positiivisesti yllä mainittujen taitojen kehittymiseen ja muovautumiseen, ja sitä kautta terveeseen kasvuun.

Miksi osa lapsista ei täytä suosituksia?

SUNRISE-tutkimuksessa selvitetään, mitkä lapseen itseensä, perheeseen, päiväkodin ympäristöön, asuinympäristöön ja laajemmin koko yhteiskuntaan liittyvät tekijät ovat yhteydessä lasten liikkumiseen, paikallaanoloon ja nukkumiseen. Tutkimuksen Suomen osuudessa ollaan erityisesti kiinnostuneita vanhempien sosioekonomisesta asemasta sekä henkisestä hyvinvoinnista ja siitä, miten ne ovat yhteydessä lasten liikkumiskäyttäytymiseen. Mielenterveyteen liittyvät haasteet ovat yksi suurimmista maailmanlaajuisista terveysongelmista ja niiden osuus on edelleen kasvussa. Vanhempien henkistä hyvinvointia tukemalla voitaisiin mahdollisesti tukea koko perheen terveellisiä elintapoja, ja sitä kautta lasten tervettä kasvua ja kehitystä. Tutkimuksessa selvitetään myös eroaako liikkumiskäyttäytyminen kaupungissa ja maaseudulla asuvien lasten välillä, ja miten lapsen asuinpaikan ja päiväkodin läheinen luonto tai rakennettua ympäristö ovat yhteydessä liikkumiskäyttäytymiseen.

Tutkimuksen Suomen osuus on Opetus- ja kulttuuriministeriön, Juho Vainion säätiön ja Signe ja Ane Gyllenbergin säätiön tukema liikuntatieteellinen tutkimushanke. Tutkimuksen toteuttaa Folkhälsanin tutkimuskeskus yhteistyössä Wollongongin, Helsingin, Turun, Itä-Suomen ja Oulun yliopistojen sekä Oulun Diakonissalaitoksen ja Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n kanssa.

Tutkimuksen internetsivut

Twitter: @SUNRISEFinland
Instagram: sunrisefinland
Facebook: SUNRISE Finland study

Lisätietoja:

Tutkijatohtori ja projektinvetäjä Elina Engberg
Folkhälsanin tutkimuskeskus
elina.engberg@folkhalsan.fi
Puh. 0405662341