Hyppää sisältöön
Tiedote

Salolaiset vastasivat innokkaasti kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelman kyselyyn

Julkaistu 12.1.2021 11:08

Salon kaupungin nykyinen ilmasto- ja ympäristöohjelma oli voimassa vuoden 2020 loppuun ja uusi ohjelma on tavoitteena saada valmiiksi nykyisellä valtuustokaudella, ennen kesäkuuta 2021. Osana ohjelmatyötä selvitettiin asukkaiden sekä henkilöstön ja luottamushenkilöiden näkökulmia ilmasto- ja ympäristöasioihin. Kyselyissä salolaiset arvioivat muun muassa erilaisten ilmasto- ja ympäristötoimenpiteiden tärkeyttä Salon kaupungille. Tämän lisäksi asukaskyselyssä vastaajat pohtivat, mitä olisivat omassa elämässään valmiita tekemään ilmasto- ja ympäristöasioiden eteen ja miten Salon kaupungin voisi toimia tekojen mahdollistajana.

Kyselyt olivat avoinna 22.9. – 18.10.2020. Asukaskysely tavoitti yhteensä 510 ja henkilöstö- ja luottamushenkilökysely 204 vastausta.

”Salolaiset olivat ahkerasti liikkeellä ja vastaajamäärään ollaan erittäin tyytyväisiä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään ilmasto- ja ympäristöohjelman suunnittelutyössä”, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saija Karnisto-Toivonen.

Suhtautuminen oli laajasti myönteinen ja mahdolliset ilmasto- ja ympäristötoimenpiteet nähtiin tärkeinä kaikissa kyselyiden aihepiireissä, jotka olivat ilmastonmuutos, kestävä kehitys, luonnon monimuotoisuus ja lähivedet. Molemmissa kyselyissä nousi esille, että kaupungin ilmasto- ja ympäristötekoja ei tunneta erityisen hyvin. Ohjelmatyön tavoitteena on kehittää ohjelmaan liittyvää kaupungin sisäistä ja ulkoista viestintää.

Asukaskyselyn vastauksissa nousivat esille konkreettiset toimenpiteet ilmasto- ja ympäristöasioiden edistämiseksi, jotka näkyvät suoraan ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Suosituimpia teemoja olivat kierrättäminen ja kierrätyspisteiden saavutettavuus, lähiruoan tarjoaminen kaupungin toimitiloissa, ruokahävikin vähentäminen sekä joukko- ja kevyenliikenteen kehittäminen. Nämä aiheet saivat kuntalaisilta sekä kehuja, että kehitysehdotuksia. Näiden lisäksi Salon kaupungin toimista kannatettavina pidettiin muun muassa kaukolämmön ja ekovoimalan toiminnan kehittämistä sekä uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden hankkeita, esimerkkeinä aurinkoenergia ja led-valaistus. Kehitettävää nähtiin edellä mainittujen lisäksi muun muassa vesistöjen ja luonnon suojelussa. Kyselyt herättivät myös keskustelua Salon kaupungin suuren pinta-alan aiheuttamista haasteista joukkoliikenteen ja lähipalveluiden järjestämisessä.

Asukaskyselyn mukaan salolaiset ovat valmiita muuttamaan omia elämäntapojaan ilmasto- ja ympäristöasioiden edistämiseksi. Useimmin oltiin valmiita kehittämään kierrättämiseen, liikkumiseen sekä henkilökohtaisiin kulutustottumuksiin liittyviä tapoja. Myös uusiutuvan energian ja ympäristöystävällisen lämmityksen ratkaisuista sekä luonnon ja vesistöjen suojelusta oltiin kiinnostuneita. Kaupungin rooli ympäristötekojen mahdollistajana nähtiin tärkeänä erityisesti jätehuollon ja ruokapalvelujen järjestämisessä sekä liikenteen kehittämisessä.

Salon kaupungissa sijaitsee useita valtakunnallisesti merkittäviä luontokohteita ja se näkyi myös vastauksissa. Ulkoilu- ja retkeilyalueiden ylläpitoa ja niiden kehitystä tulevaisuudessa pidettiin tärkeänä. Merkittävimpinä luontokohteina mainittiin Teijon kansallispuisto ja Mathildedalin alue (176 mainintaa), Vuohensaari (47), Vaisakon luonnonsuojelualue (44), Hyyppäränharju ja Kultalähde (20), Latokartanonkoski ja Kiskonjoki (14) sekä Tupuri (10). Vastauksissa korostui myös arkiympäristön tärkeys asukkaiden virkistymiselle ja ulkoilulle.

Henkilöstö- ja luottamushenkilökyselyssä arvioitiin ilmasto- ja ympäristötekoja Salon kaupungilla työskentelyn näkökulmasta. Aihe koettiin tärkeäksi ja yleisesti esteenä ei ollut henkilökohtaisen kiinnostuksen puute. Valmius oman työn kehittämiseen ilmasto- ja ympäristöystävällisemmäksi oli korkea. Vastaajat kokivat kaupunkiorganisaation sitoutumisen ja suhtautumisen ilmasto- ja ympäristötyöhön kaikissa toiminnoissaan tärkeäksi. Käytännössä toimenpiteiden haasteiksi todettiin taloudellisten resurssien vähäisyys ja työajan niukkuus.

”Kyselyistä saamme hyvän pohjan Salon uudelle ilmasto- ja ympäristöohjelmalle. On tärkeää, että saamme luotua ohjelman, joka vastaa ilmastonmuutoksen haasteeseen ja huomioi Salon erityispiirteet”, toteaa Karnisto-Toivonen.

Lisätietoja Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristötyöstä:

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saija Karnisto-Toivonen p. 044 778 2011 tai saija.karnisto-toivonen@salo.fi
Kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi, p. 044 778 5001 tai mika.mannervesi@salo.fi