Hyppää sisältöön
Tiedote

Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelma tähtää ympäristövastuulliseen tulevaisuuteen

Julkaistu 14.7.2021 12:34

Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelma valtuustokaudelle 2021-2025 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 24.5.2021. Ohjelmassa tunnistetaan kaupunkiorganisaation keskeisimmät toimenpiteet ja suuntaviivat lähitulevaisuuden ilmasto- ja ympäristötyölle. Keskeinen tavoite on ympäristövastuullisuuden ja resurssiviisauden toteutuminen läpileikkaavana teemana kaikissa kaupungin toiminnoissa. Kaupunki haluaa toimia asukkailleen ja toimijoilleen suunnannäyttäjänä ja kestävämmän tulevaisuuden mahdollistajana. ”Uuden ilmasto-ohjelman huomioiminen myös kaupungin strategiatyössä on tärkeää, sillä nykyinen strategia ei suoraan sisällä ilmastotavoitteita. Ilmastotyön tulee näkyä niin kaupungin ylätason tavoitteissa ohjelmissa kuin joka päiväisessä arjessa”, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Saija Karnisto-Toivonen.

Ohjelmakaudelle on neljä päätavoitetta, jotka keskittyvät hiilineutraaliuden saavuttamiseen vuoteen 2035 mennessä, kiertotalouden edistämiseen sekä luonnon monimuotoisuuden ja lähivesistöjen tilan turvaamiseen ja parantamiseen. “Nämä tunnistettiin valmistelutyön yhteydessä tavoitteiksi, joihin kaupungin oman organisaation toiminnan kautta voidaan parhaiten vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjuntaa ja ympäristön tilan paranemiseen”, sanoo kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi.

Tavoitteiden edistämiseksi ohjelmassa määritellään 85 toimenpidettä, joista 23 tunnistettiin keskeisimmiksi avaintoimenpiteiksi. Ohjelmassa toimenpiteet muodostavat temaattisia aihekokonaisuuksia, joita ovat muun muassa resurssiviisaus, kestävä elinympäristö ja liikkuminen sekä puhtaat lähivedet.

Toimenpiteet lähestyvät Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristötyötä useasta näkökulmasta. Kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään muun muassa luopumalla öljystä pääasiallisena lämmitysmuotona ja parantamalla energiatehokkuutta kaupungin omistamissa kiinteistöissä sekä tukemalla julkisen ja kevyen liikenteen valitsemista liikkumismuotona. Lisäksi ohjelman toimeenpanossa tunnistetaan ilmaston ja ympäristön näkökulmista keskeisimmät hankinnat ja asetetaan niille ohjelman tavoitteita tukevat valintakriteerit. Energia- ja resurssiviisaan talouden kehitystä edistetään muun muassa Metsäjaanun ja Korvenmäen teollisuusalueilla sekä Yrityssalon hankkeissa yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa.

Luonnon monimuotoisuuden tilan parantamiselle merkittäviä toimenpiteitä ovat keskeisimpien perinnebiotooppien tunnistaminen ja hoidon toteuttaminen sekä kaupungin viher- ja katualueiden luonnon monimuotoisuutta tukevien hoitokäytäntöjen kehittäminen. Lähivesien tilaa parannetaan muun muassa pohjavesialueiden valvonnan ja suojelun kehittämisellä sekä Perniönjoen tulvasuojeluhankkeella. Vesihuollon suunnitelmallisella kehittämisellä pienennetään toiminnasta syntyviä ilmasto- ja ympäristövaikutuksia, muun muassa korjaamalla ja uusimalla vesijohtoverkostoa. Ympäristökasvatusta ja -sivistys edistetään kaikilla oppiasteilla sekä kaupungin kulttuuri-, ulkoilu- ja virkistyspalveluissa.

Ohjelma laadittiin yhteistyössä Salon kaupungin ja Turun yliopiston välillä. Ohjelman valmistumisen jokaista vaihetta oli lisäksi ohjeistamassa päättäjistä tähän työhön valittu ohjausryhmä, jonka puheenjohtajana toimi Karnisto-Toivonen. Ohjelman sisällön määrittelyyn osallistettiin laaja-alaisesti kaupunkikonsernin edustajia. Asukkaat ja paikallisyhdistykset taas pääsivät vaikuttamaan ohjelman sisältöön asukaskyselyn sekä Otakantaa.fi palvelussa toteutetun ohjelmaluonnoksen kommentoinnin kautta. ”Olen tyytyväinen, että ohjelmatyössä pystyttiin osallistamaan kattava joukko sidosryhmiä. Aikataulu oli tiukka, joten viimeistelyvaiheen kuulemiselle ei jäänyt pitkää kommentointiaikaa. Silti se saatiin toteutettua. Ehkä tästä työstä voidaan ottaa oppia muissa vastaavissa ohjelmissa ja ottaa huomioon osallistumisen mahdollisuudet jo ennen työn aloittamista”, toteaa Karnisto-Toivonen.

Ohjelman tavoitteiden aktiivinen toimeenpano ja seuranta ovat tae ohjelman tavoitteiden saavuttamiselle. Tavoitteita sisällytetään soveltuvin osin kaupungin talousarvion laadinnan yhteydessä asetettaviin toiminnallisiin tavoitteisiin ja niiden toteutumista seurataan vuosittain. “Syksyllä 2021 käynnistyvän uuden valtuustokauden aluksi päivitetään myös koko kaupungin strategia ja ilmasto- ja ympäristötavoitteiden kytkeminen siihen tulee silloin varmasti tarkempaan tarkasteluun”, toteaa Mannervesi.

Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelma vuosille 2021 – 2025

Ohjelman liitteinä julkaistaan asukas- ja henkilöstökyselyjen tulokset, taustatietoa ohjelmatyöstä sekä vapaamuotoinen vastine ohjelmanluonnoksesta annettuihin kommentteihin.