Hyppää sisältöön
Tiedote

Salon kaupunki ja Salon seudun ammattiopisto kehittävät yhdessä lasten päihdekasvatusta

Julkaistu 16.1.2024 15:35

Ehkäisevä päihdetyö on osa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Salon kaupungissa. Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on edistää päihteettömyyttä sekä savuttomia että nikotiinittomia elintapoja. Tavoitteena on myös vähentää niistä koituvia haittoja. Kuntalaisten terveyttä tulee edistää vaikuttavia ja tutkittuja menetelmiä käyttäen. Lasten ja nuorten ehkäisevässä päihdetyössä vahvistetaan lasten yksilöllisiä suojatekijöitä kuten esimerkiksi itsetuntoa sekä kehittämällä heidän kieltäytymistaitoja.

Uusimman kouluterveyskyselyn (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2023) mukaan salolaisista 4.–5.-luokkalaisista lapsista sähkösavuketta oli kokeillut 5,5 % kyselyyn vastanneista. Vanhempien ja nuorten kanssa käytyjen keskustelujen perusteella voisi päätellä, että määrä voi olla jopa suurempi. Lapset ovat kertoneet myös tutkimuksessa olleista 4.–5.-luokkalaisista nuoremmista sähkösavukkeen kokeilijoista. Sähkösavukkeiden käyttö myös muissa nuorten ikäryhmissä on lisääntynyt tutkimuksen mukaan merkittävästi aiempiin vuosiin nähden niin kansallisesti kuin Salossakin.

Salossa aloitetaan talvella 2024 systemaattinen 5. -luokkalaisten päihdekasvatus opetussuunnitelman rinnalla. Päihdekasvatuksen toteuttaa Salon seudun ammattiopiston viimeisen vuosiluokan lähihoitajaopiskelijat.
Päihdekasvatusta ja sen kehittämistä, toteutumista ja arviointia koordinoi kaupungin ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori Satu-Maarit Hildén. Päihdekasvatuksella pyritään edellä mainittujen asioiden vahvistamisen lisäksi estämään liian aikainen päihteiden käytön aloittaminen.

Ehkäisevää päihdetyötä tehdään Salossa pitkäjänteisesti moniammatillisen yhteistyöryhmän kesken. Työskentelyn tavoitteena on tuottaa muun muassa uusia rakenteita, joiden avulla edistetään paitsi lasten ja nuorten terveyttä, myös lasten ja nuorten osallisuutta ehkäisevän päihdetyön kehittämisessä.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on lakisääteistä toimintaa sekä osa Salon kaupunkistrategiaa

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on laaja-alaista kunnan eri palveluissa tehtävää työtä. Työn tavoitteena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä kaventaa terveyseroja. Kuntalain 1 §:n mukaan kunnan tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja myös monessa muussa laissa kuntia ohjeistetaan ja velvoitetaan hyvinvointia edistävään työhön. Salon kaupungin hyvinvointia edistävään toimintaan kuuluu mm. ehkäisevä päihde- ja mielenterveystyö. Lisätietoja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä Salon kaupungin verkkosivulla.

Hyvinvointi ja terveyden edistäminen ovat myös osa Salon kaupunkistrategiaa. Kaupunkistrategian yksi päämääristä on hyvinvoiva Salo. Tämän lisäksi Salon kaupungin hyvinvointisuunnitelman sekä lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman linjaukset ja toimenpiteet ovat kiinteässä yhteydessä kaupunkistrategian toimeenpanoon. Lisätietoja strategiasta Salon kaupungin verkkosivulla.

Osa Salon kaupunginvaltuuston ja Salon nuorisovaltuuston jäsenistä on yhdessä linjannut ehkäisevän päihdetyön kehityskohteita. Salon kaupungintalolla järjestettiin 8.11.2023 tilaisuus, jossa käsiteltiin 21.9.2023 valmistuneen kouluterveyskyselyn tuloksia.

Ehkäisevän päihdetyön kehittämistä jatketaan aktiivisesti muun muassa jalkauttamalla uusia ehkäisevän päihdetyön toimintamalleja sekä kouluttamalla henkilöstöä ja päättäjiä. Myös vanhempien osallistamista ehkäisevään päihdetyöhön lisätään. Tietoa päihteistä ja ajankohtaisista ilmiöistä jaetaan kuntalaisille eri viestintäkanavien välityksellä. Uutena elementtinä on kaupungin verkkosivulle säännöllisesti julkaistava hyvinvointiblogi. Tutustu hyvinvointiblogin kirjoituksiin Salon kaupungin verkkosivulla.

Lisätiedot:
Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori Satu-Maarit Hilden
050 408 4436, satu-maarit.hilden@salo.fi

Salon seudun ammattiopisto, hoitotyön opettaja Mirva Salonen
044 770 4860, mirva.aaltonen@sskky.fi

Perusopetusjohtaja Inkeri Lahti
044 778 4688, inkeri.lahti@salo.fi