Hyppää sisältöön
Tiedote

Salossa käynnistyi Nairassuon ennallistaminen – tavoitteina kestävä vesienhallinta ja luontohyödyt

Julkaistu 30.8.2022 13:14

Salon kaupunki ja Valonia ennallistavat Salossa noin 160 hehtaarin suokokonaisuutta. Ennallistamisen tavoitteena on ojitetun suoalueen vesitalouden palauttaminen lähemmäs luonnontilaa sekä suoluonnon monimuotoisuuden lisääminen. Ojitettuja soita ennallistamalla edistetään vesistöjen valuma-alueilla kestävää vesienhallintaa, mikä puolestaan tukee ilmastonmuutokseen sopeutumista ja luontokadon pysäyttämistä.

Ennallistaminen toteutetaan poistamalla ojitetulta suolta ojituksen jälkeen syntynyttä puustoa sekä tukkimalla kaivettuja ojia. Kunnostustyöt toteutetaan kaivinkoneella elo-syyskuun aikana.

Vettä palautetaan suolle – ennallistamisella toteutetaan tulva- ja kuivuusriskien hallintaa

Nairassuo on kokonaispinta-alaltaan noin 250 hehtaarin laajuinen kangasmetsäsaarekkeiden kirjoma, pääasiassa karuista suotyypeistä muodostuva alue. Se sijaitsee Saaristomereen laskevan Kiskonjoen vesistöön kuuluvan Metolanjoen latvaosissa.

”Suoalueen ennallistamisella tavoitellaan sään ääri-ilmiöihin eli kuivuuteen ja tulviin varautumista ja sopeutumista. Lisäksi pitkällä tähtäimellä saadaan hiilensidonta-, vesiensuojelu- ja monimuotoisuushyötyä”, toteaa Salon kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja Jaana Röytiö.

Ennallistamistoimet sijoittuvat pääosin Salon kaupungin omistamalle kiinteistölle. Aikoinaan Nairassuon turvetta nostettiin alueella sijainneen pehkutehtaan tarpeisiin. Turpeenoton jäljet ovat edelleen nähtävissä suolla ja ennallistamistoimia kohdennetaan erityisesti turvetuotannon muuttamalle alueelle. Metsätalouden näkökulmasta Nairassuon ojittaminen on ollut varsin kannattamatonta, sillä puun tuotanto ei juuri ole lisääntynyt niukkaravinteisen ja vähäpuustoisen suon keskiosissa. Kivennäismaiden ojitetuilla reunoilla puut ovat kasvaneet kohtalaisesti, mutta kokonaisuuteen nähden tuotto on ollut vaatimaton. Ojitukset ovat kuitenkin köyhdyttäneet tuntuvasti suoluonnon monimuotoisuutta, ja niiden myötä vesistöihin on kohdistunut ravinnekuormitusta.

”Nairassuon kunnostus on mittakaavaltaan merkittävä. Vastaavia suoalueita on Varsinais-Suomessa paljon ja myös kunnat voivat hakea rahoitusta ennallistamishankkeisiin”, kannustaa Valonian luonto- ja vesiasiantuntija Jarkko Leka.

Kohteen kunnostus on lähtenyt Salon kaupungin aloitteesta. Salo myös rahoittaa Valonian hanketta, jolla toteutetaan Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelmaa 2021–2025. Hanketta rahoittavat myös maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö osana Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen hankeavustuksia. Avustusta hallinnoi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

Mediatilaisuus Nairassuolla torstaina 1.9. klo 13

Toimittajat ovat tervetulleita tutustumaan alueeseen ja ennallistamismenetelmiin. Tapaaminen kello 13 Raja-ahteentien alussa, Kiskontien vieressä (Raja-ahteentie 3, Salo). Tapaamispaikalta jatketaan yhdessä ennallistamiskohteelle. Tilaisuudessa on mahdollisuus tutustua tehtyihin kunnostuksiin, haastatella Valonian ja Salon kaupungin edustajia sekä mahdollisesti kuvata kaivinkonetyönä tehtävää ennallistamista (riippuen koneen sijainnista suolla). Tilaisuuden järjestää Valonia yhteistyössä Salon kaupungin kanssa.

Maanmittauslaitoksen karttalinkki tapaamispaikalle


Lisätiedot:
Jarkko Leka, vesi- ja luontoasiantuntija, Valonia
040 197 2265, jarkko.leka@valonia.fi

Jaana Röytiö, ympäristönsuojelutarkastaja, Salon kaupunki
02 778 7801, jaana.roytio@salo.fi

Valuma-aluesuunnittelu ja puunkäyttö maa- ja metsätalouden vesienhallinnassa ja vesiensuojelussa -hanke (Valonia.fi)

Salon kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelma 2021–2025