Hyppää sisältöön
Tiedote

Salossa valmistuu täksi kesäksi kaksi uutta laidunaluetta

Julkaistu 31.5.2023 15:39, Päivitetty 31.5.2023 16:21

Salon kaupunki jatkaa kiireellisen hoidon tarpeessa olevilla perinnebiotoopeilla hoito- ja kunnostustöitä Helmi-elinympäristöohjelman avustuksella. Täksi kesäksi valmistuu kaksi uutta laidunaluetta Salon keskustan tuntumaan ja Perniöön. Perinnebiotoopeilla tarkoitetaan perinteisen maatalouden muovaamia runsaslajisia elinympäristöjä, kuten ketoja ja niittyjä.

Nakolinnan perinnemaisemaan Salon keskustan tuntumassa 110-tien ja Meriniitynkadun lähelle on huhti-toukokuun aikana rakennettu aitaus, jossa laiduntavat Herrankunnan lammastilan 50 lammasta.

Nakolinnan-Varesvuoren alue on kokonaisuudessaan noin 19 hehtaarin laajuinen, josta nykyisellään noin 9 hehtaaria on perinnebiotooppeja: tuoretta niittyä, ketoa, kallioketoa, kunnostuskelpoista hakamaata ja metsälaidunta. Varsinais-Suomen ELY-keskus kartoitti alueen luontoarvoja viime kesänä ja tulosten mukaan se on maakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi, joka on kuitenkin lähempänä paikallisesti arvokasta tasoa (arvoluokka M-). Alue on monipuolinen ja maisemallisesti hieno kokonaisuus lähellä valtakunnallisesti arvokasta Halikonjokilaakson maisema-aluetta. Sieltä on löytynyt myös muinaisjäännöksiä ja alueen perinnebiotooppilajisto kertoo pitkästä asutushistoriasta. Alueella on säilynyt paikoin edustava puustorakenne ja siellä kulkee luontopolku. Alueen lajisto on kuitenkin muuttunut yksipuoliseksi ja alue on rehevöitynyt ja entiset laidunalueet ovat osittainen metsittyneet. Lisäksi alueella esiintyvät vieraslajit ja puutarhakarkulaiset.

Kartoitustulosten perusteella ja Salon kaupungin ehdotuksesta Nakolinnan alue peruskunnostettiin viime talvena Tapion koordinoimassa Pölyttäjälinna-hankkeessa. Puuston raivauksella tavoiteltiin pölyttäjille tärkeiden rakennepiirteiden määrää alueella ja samalla raivattiin perinnebiotooppiarvoja haittaavaa, varjostavaa puustoa. Samalla hävitettiin vieraslajeja kuten isotuomipihlajaa.

Kunta-Helmi- erityisavustuksella peruskunnostuksen jälkeiset laajamittaiset hoitotoimet päästään aloittamaan. Laidunnus täydentää tehtyä työtä, kun myös umpeen kasvamassa olevat kedot, niityt, hakamaat ja metsälaitumet saadaan nyt hoidon piiriin. Alue toimii ekologisena käytävänä Halikonlahden ja vuosina 2021–22 peruskunnostetun Kylänlapsenpuiston kedon välillä.

Rakennettu laidunalue on noin 9 hehtaaria ja aitalinjaa on rakennettu 2,5 kilometriä. Alue on jaettu kahteen lohkoon, ylä- ja alalaitumeen, joista vain toista laidunnetaan kerrallaan. Laidunnus on jaksottaista, eli lampaat laiduntavat alueella alku- ja loppukesästä. Laidunalueella on yhteensä 8 itsestään sulkeutuvaa painovoimaporttia, joiden kautta on edelleen pääsy alueen poluille. Koirat on pidettävä ehdottomasti laidunalueen ulkopuolella laidunkauden ajan toukokuusta syyskuun loppuun. Pyörätie on edelleen ympäri vuoden kaikkien kulkijoiden käytettävissä.Lampailla on tärkeä tehtävä maisemanhoitajina ja lampuri Jaakko Jussila toivookin, ettei lampaita ja lehmiä häiritä. Niille ei tule syöttää mitään, eikä alueelle saa jättää eväitä tai muita roskia.

Lampuri käy kesän aikana paimenkoirien kanssa tarkastamassa lampaita, mutta hänelle voi myös suoraan ilmoittaa, mikäli havaitsee laitumella jotain huolestuttavaa. Lampurin puhelinnumero on kylteissä laitumen porteilla.

Nakolinnan laitumen lisäksi uusi laidunalue on rakennettu Perniöön Somerikon niitylle, jonka hiekkaharjanne kunnostettiin Helmi-rahoituksella vuosina 2021–22. Nyt perinnemaisema otetaan laajemmin hoidon piiriin laidunnuksen avulla. Lisäksi aiemmin kunnostetulla Halikonjoen kirkonniityllä laidunnusta jatkavat Mikolan lammastilan lampaat.

Työt ovat osa laajempaa ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmasta rahoitettavaa Varsinais-Suomen Helmikunnat -hanketta, jossa Salo ja seitsemän muuta varsinaissuomalaista kuntaa kunnostavat erityyppisiä luontokohteita. Hanketta koordinoi Valonia ja luonnonhoitotöistä vastaavat kunnat.

 

Helmi kunnat elinympäristöohjelma: Valonia Lieto, Paimio; Salo, Somero, Kaarina, Naantali, Raisio ja Uusikaupunki.