Hyppää sisältöön
Tiedote

Varha valmistautuu monin eri tavoin kiristyvään hoitotakuuseen

Julkaistu 21.6.2023 09:51

Hoitoon pääsyn enimmäisajat perusterveydenhuollossa tiukentuvat koko Suomessa 1.9.2023. Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on käynnissä runsaasti erilaisia kehittämistoimia, joiden kautta haetaan ratkaisuja kiristyvän hoitotakuun tuomiin haasteisiin.

Syyskuun alusta alkaen hoitotakuu kiristyy koko Suomessa niin, että potilaan tulee päästä terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle 14 vuorokaudessa, jos hoidon tarpeen arviossa niin todetaan. Suun terveydenhuollossa hoitotakuu on syyskuun alusta neljä kuukautta. Tällä hetkellä perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa kiireettömään tutkimukseen tai hoitoon on päästävä kolmessa kuukaudessa ja suun terveydenhuollossa kuudessa kuukaudessa.

Tällä hetkellä Varhan terveysasemilla vastataan kiireellisiin puheluihin pääsääntöisesti saman päivän aikana ja kiireettömiin viimeistään seuraavana arkipäivänä. Kuukausitasolla terveysasemilla hoidetaan 50 000 hoidon tarpeen arviopuhelua. Hoitoonpääsytiedot Varhan alueelta löytyvät hyvinvointialueen verkkosivulta. 

Avoterveydenhuollon johtaja Suvi Vainiomäki arvioi hoitotakuun kiristymisen aiheuttavan Varhalle haasteita erityisesti siitä syystä, että hyvinvointialueen järjestäytyminen on vielä alkuvaiheessa. Käynnissä on kuitenkin monia kehittämistoimia hoitotakuuseen pääsemiseksi. Parhaillaan rekrytoidaan myös lisähenkilöstöä, avoinna on noin 90 eri työtehtävää.

– On hyvä muistaa, että hoitotakuun tiukentuminen ei ole jatkossakaan suora väylä lääkärin vastaanotolle. Alueemme terveyskeskuksissa työskentelee paljon erinomaisia ammattilaisia ja hoidon tarpeen arviossa määritellään hoidon kiireellisyyden lisäksi se, kuka ammattilainen osaa parhaiten hoitaa potilaan asian. Esimerkiksi selkäkipuisen potilaan kohdalla paras asiantuntija on useimmiten fysioterapeutti. Osa asioista voidaan hoitaa myös neuvonnalla ja ohjauksella tai etävastaanotoin, Vainiomäki painottaa.

Hoitotakuun piiriin kuuluvat sairauksien pahenemisvaiheet ja uudet terveydelliset ongelmat. Pitkäaikaissairauksia sairastavien ja monisairaiden potilaiden määräaikaiskontrollit eivät sisälly hoitotakuuseen. Näille potilaille tehdään yhdessä potilaan kanssa yksilöllinen hoitosuunnitelma, jossa sovitaan aikataulu tarvittaville jatkotoimille ja potilaan omalle vastuulle kuuluvat asiat. Yksinomaan terveydenhuollossa laadittavat todistukset eivät myöskään sisälly hoitotakuun tiukentumiseen.

Yksi tärkeimmistä kehittämiskohteista on yhteistyön ja moniammatillisen toiminnan lisääminen

Parhaillaan Varhan alueella terveyskeskusten työtä kehitetään useissa Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus-hankkeen (Tulsote) projekteissa. Yksi tämän hetkisen kehittämistyön tärkeimmistä kohteista on ammattilaisten yhteistyön ja moniammatillisen toiminnan lisääminen koko maakunnan alueella.

– Olemme esimerkiksi pilotoineet alueen terveyskeskuksissa palvelua, jossa monialaisesti tai paljon eri palveluja tarvitsevien asiakkaiden hoito kartoitetaan ja palvelut suunnitellaan asiakkaan kanssa yhdessä, hankejohtaja Pia Kirjonen kertoo.

Toimintamallissa asiakasohjaaja kokoaa asiakkaan ympärille hänen tarvitsemansa sosiaali- ja terveysalan sekä kolmannen sektorin ammattilaiset. Pilotissa on tehty myös sosiaaliohjaaja–terveydenhoitaja-työparityötä ja tulokset työskentelystä ovat olleet erinomaisia sekä asiakkaan että ammattilaisen näkökulmasta.

Sotekeskuspalveluihin on rakennettu myös alueellinen kehittäjäverkosto, jonka tarkoituksena on koota alueen eri toimintatavat yhteen ja sopia jatkossa käyttöön otettavista toimintatavoista.
– Verkoston tapaamisten välillä kehittäjät vievät yhdessä sovittuja toimintatapoja omalle alueelleen ja käynnistävät kehittämistyön yhdessä esihenkilöiden kanssa. Näin toiminta yhtenäistyy pala palalta, Kirjonen kuvaa.

Hoidon tarpeen arviointi on jatkossakin tärkeä osa perusterveydenhuollon hoitopolkua ja merkittävässä roolissa hoitotakuun toteutumisessa. Hoitotakuun kiristyessä on entistä tärkeämpää, että asiakkaan palvelupolku käynnistyy heti mahdollisimman suoraviivaisesti oikean ammattilaisen kanssa.

Hoitotakuun toteutumista tullaan Varhassa seuraamaan THL:n Avohilmo-mittarilla. Mittaritietojen oikeanlainen tallentuminen kansallisesti ei ole kuitenkaan vielä kyllin hyvällä tasolla.

– Jotta voimme seurata todellista hoitoon pääsyn tilannetta, tulee mittaritiedon olla luotettavaa. Tätä luotettavuutta on myös kehitetty hankkeessamme ja olemme ottaneet alueena siinä erittäin ison kehittämisaskeleen eteenpäin, Kirjonen sanoo.

Suun terveydenhuoltoon on tulossa lisää sähköisiä yhteydenottotapoja

Suun terveydenhuollon johtaja Marina Merne-Grafström kertoo, että Varhassa tehdään koko ajan töitä suun terveydenhuollon ruuhkautuneen tilanteen purkamiseksi. Kevään aikana hoitokäytäntöjen yhdenmukaistaminen samaan aikaan uuden organisaation aloituksen kanssa on ollut vaikeaa suun terveydenhuollon toiminnassa.

– Parannamme palveluitamme hyödyntämällä henkilökuntamme hienoa osaamista ja tarkastelemalla työnjakoamme. Kehitämme koko ajan asiakaspalveluamme ja lisäämme myös sähköisiä yhteydenottotapoja suun terveydenhuoltoon. Tästä esimerkkinä on Turun alueella keväällä käyttöönotettu Omaolon sähköinen oirearvio, jonka kautta saa yhteyden suun terveydenhuoltoon kiire- ja päivystysoireiden perusteella, Merne-Grafström sanoo.

Hyvinvointialueen linjausten mukaisesti myös palvelusetelijärjestelmä kehittyy ja laajenee vuoden 2023 aikana koko Varsinais-Suomeen. Myös oman henkilökunnan tekemää työtä tullaan lisäämään hammaslääkärivastaanotoilla.

Lisätietoa hoitotakuusta sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla. 

Lisätiedot:
Varha, avoterveydenhuollon johtaja Suvi Vainiomäki
050 518 3274, suvi.vainiomaki@varha.fi

Varha, suun terveydenhuollon johtaja Marina Merne-Grafström
040 481 1047, marina.merne-grafstrom@varha.fi