Hyppää sisältöön
Tiedote

Vuohensaaren asemakaavaluonnos nähtäville

Julkaistu 14.10.2020 17:27

Vuonna 1933 Salon kauppalalle matkailu- ja virkistyskäyttöön lahjoitettu Vuohensaari on saamassa asemakaavan kaupungin kaavoitusohjelman mukaisessa aikataulussa. Kaupunkikehityslautakunta käsittelee asemakaavaluonnosta 20.10.2020 pidettävässä kokouksessaan.

Kaavaluonnos tulee nähtäville loka-marraskuun vaihteessa 30 vuorokauden ajaksi, jos lautakunta päättää nähtäville asettamisesta. Kaupunkilaisilla on tuolloin mahdollisuus mielipiteen esittämiseen luonnoksesta. Tästä tiedotetaan vielä erikseen.

Lahjakirjan ehdoissa edellytettiin saaren muuttamista luonnonpuistoksi ja käyttämistä virkistysalueena. Lahjakirjassa korostettiin erityisesti lasten ja nuorten viihtyvyyttä sekä alueen luontoarvojen säilyttämistä ja hyödyntämistä virkistykseen ja opastukseen.

Suuri osa saaresta onkin luonnontilaista metsä- ja kallioaluetta, jossa kulkevat luonto- ja maisemapolut. Saaren itäosa on suojeltu luonnonsuojelulailla vuonna 2007, ja se kuuluu myös Viurilanlahden Natura-alueeseen.

Tulevan kaavan tavoitteena on osoittaa asemakaavalla saaren luonnonsuojelualue ja tarjota mahdollisuudet nykyisten toimintojen kehittymiselle ja uusien syntymiselle saaren luonto- ja virkistysarvot huomioiden. Asemakaavalla osoitetaan myös alueen uudet rakennuspaikat ja mahdollistetaan jatkossa rakennusten luvittaminen rakennuslupamenettelyllä.

Vuohensaaren kehittämistä koskeva karttapohjainen yleisökysely oli avoinna 9.-25.5.2020. Kyselyyn saatiin 235 vastausta. Vastausten perusteella tärkeitä alueita ovat uimaranta ja siihen liittyvät kallioalueet, leikkipuisto ja luontopolun reitit. Samoille alueille kohdistui myös eniten kehittämistoiveita. Tapahtumista esiin nousivat erilaiset musiikkitapahtumat sekä liikuntaan ja luontoon liittyvät tapahtumat ja toiminnot. Parannusta kaivattiin alueen saavutettavuuteen jokirantaa pitkin sekä veneilyreitin kehittämistä. Myös yhteystarve vastarannalla sijaitsevalle Vaisakon luonnonsuojelualueelle nousi esille. Penkkejä, grillauspaikkoja ja valaistusta toivottiin lisää sekä uimarannan yhteyteen saunaa ja hyppytornia. Kehittämisen ohella toivottiin pidettävän kiinni lahjakirjan ehdoista ja luontoarvojen säilyttämisestä.

Kaavaluonnos tehtiin yleiskaavan pohjalta huomioiden vuonna 2003 tehty kehittämissuunnitelma ja kyselyssä esille nousseet kehittämisideat.

Kaavassa korostuu alueen virkistys- ja matkailukäyttö. Matkailuvaunualue säilyy nurmialueilla ja alueelle osoitetaan rakennusoikeutta lisämajoitustilojen rakentamiseksi. Kaavassa osoitetaan suojelluiksi rakennuksiksi vanha saunarakennus ja tanssilava yleiskaavan mukaisesti ja lisäksi esitetään suojeltavaksi ns. Ahtelan torppa ja siihen liittyvä piha-alue sekä rannassa sijaitseva vanha putkarakennus. Luonnonsuojelualue osoitetaan asemakaavaan yleiskaavan rajauksen mukaisesti.

Monet Vuohensaaren kyselyssä esiin nousseista ideoista on toteutettavissa ilman asemakaavaan osoitettua kaavamerkintää. Kyselyssä esiin noussut uimarannan saunarakennus on mahdollista rakentaa vanhan saunarakennuksen läheisyyteen. Pitkällä tähtäimellä olisi tavoiteltavaa palauttaa vanha saunarakennus alkuperäiseen käyttöön, kun korvaavaa uutta majoitustilaa on rakennettu. Myös nykyisen saunan paikalle osoitetaan lisää rakennusoikeutta uuden saunarakennuksen rakentamiseksi.

Majoitustiloille on osoitettu rakennusoikeutta vaunualueen jatkeeksi purettavan huoltorakennuksen tilalle ja vaihtoehtoisesti uuden huoltorakennuksen läheisyyteen. Lisäksi puumajatyyppisiä 10 neliön rakennuksia ilman vesi- ja viemäriliittymää on mahdollista toteuttaa leikkipuiston läheisyyteen.

Leikkipuiston edessä olevalle rannalle osoitetaan mahdollisuus vajojen rakentamiselle veneiden, kanoottien yms. vuokrausmahdollisuuksia ajatellen. Saaren etelärannalle venevalkaman yhteyteen voidaan sijoittaa kelluvia, palvelua tarjoavia laivoja, rakennuksia, rakenteita ja laitteita.
Paikoitusalueen laajentamiseen osoitetaan lisää aluetta nykyisen paikoitusalueen jatkeeksi. Lisää paikoitusaluetta voidaan mahdollisesti toteuttaa Joenkouranpuiston alueelle. Tätä tullaan tutkimaan Salonjoen kehittämissuunnitelman yhteydessä.

Vuohensaaren asemakaavaluonnos