Hyppää sisältöön
Tiedote

Kaupunkistrategian tammikuun ajankohtaiskatsaus

Julkaistu 19.1.2024 08:29, Päivitetty 19.1.2024 08:31

Vuoden 2024 ensimmäisen ajankohtaiskatsauksen teemana on sidosryhmäyhteistyö ja edunvalvonta. Teemoja käsitellään koulutusyhteistyön, suurten kaupunkien C21-verkoston, kasvukaupunkien verkoston sekä seutukaupunkiverkoston kautta.

Kaupungin edunvalvonta

Voimakkaissa yhteiskunnan ja toimintaympäristön muutoksissa kuntien on pidettävä huolta oman elinvoimansa ja houkuttelevuutensa edellytyksistä. Järjestelmällinen edunvalvonta on yksi keino huolehtia tästä. Kunnat, jotka onnistuvat säilyttämään houkuttelevuutensa, pärjäävät kuntien keskinäisessä kilpailussa.

Moderni edunvalvonta on sekoitus erilaisia vaikuttamisen keinoja kuten sidosryhmä- ja verkosto yhteistyötä, lausuntoja, kuulemisia ja julkista keskustelua. Onnistunut edunvalvontatyö vaatii tuekseen analyysia tulevista muutoksista ja niiden vaikutuksista Salon kaupungin toimintaan.

Vaalikauden vaihtuessa on aina murroskohta, jossa kansallisia lainsäädäntö- ja muutoshankkeita käynnistyy paljon. Myös poliittiset painotukset yleensä elävät. On olennaista seurata, mitä vaikutuksia näillä on kuntien toimintaympäristöön ja –edellytyksiin sekä tarvittaessa myös vaikuttaa kaupungin kannalta epätarkoituksenmukaisiin esityksiin.

Tässä katsauksessa esiteltävät kaupunkiverkostot ovat keskeisiä onnistuneen edunvalvonnan näkökulmasta.

Tutustu Salon kaupungin edunvalvontasuunnitelmaan. (1,94 Mt)

C21 Suurten kaupunkien verkosto

Kaupunkipoliittisen agendan kehittämiseksi ja isojen kaupunkien yhteisten tavoitteiden määrittelemiseksi tarvitaan erilaisia kaupunkipolitiikan foorumeita, kaupunkitutkimusta ja edunvalvontaa. Maan suurimmat kaupungit (C21) ovat tässä tarkoituksessa päättäneet muodostaa pysyvän kokoonpanon ja ryhtyä kokoontumaan kaupunginjohtajatasolla säännöllisesti.

Suuret kaupungit laativat yhdessä mm. keskeisiä tavoitteitaan hallitusohjelmaan. Salon kaupunkia verkostossa edustaa kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen.

Tutustu verkoston tavoitteisiin. (2,37 Mt)

Seutukaupunkiverkosto

Seutukaupunkiverkosto toimii aktiivisesti kumppanina kaupunkiensa palveluiden, tutkimuksen ja yritystoiminnan kehittämisessä ja edunvalvonnassa. Seutukaupunkiverkosto tarjoaa kumppaniverkoston tulevaisuuden alue- ja kaupunkipolitiikkaa tukevien älykkäiden ja kestävien ratkaisujen kehittämiseksi ja käyttöönottamiseksi. Verkosto tukee jäsentensä edellytyksiä uudistua ja luoda kestävän kehityksen mukaista kasvua, alueen identiteetti ja kulttuuri huomioiden. Verkoston kokouksissa on mahdollista vertailla muiden seutukaupunkien kokemuksia ja havaintoja ajankohtaisista ilmiöistä ja saada tietoa valmisteilla olevista asioista suoraan esim. ministeriöiden ja Kuntaliiton asiantuntijoilta. (Kuntaliitto.fi) Salo on ollut verkostossa mukana vuodesta 2009 lähtien.

Seutukaupunkifoorumi kokoontui tällä hallituskaudella ensimmäistä kertaa syyskuun puolessa välissä 2023 Kuntatalolla. Tilaisuuden avasi työministeri Arto Satonen, joka painotti seutukaupunkien merkitystä koko Suomen elinvoiman kasvattajana. Foorumissa keskusteltiin hallitusohjelmasta, sen linjauksista sekä painopistealueista. Seuraava seutukaupunkifoorumi järjestetään vuoden 2024 alkupuolella.

Salon kaupunkia seutukaupunkiverkostossa edustaa elinvoimajohtaja Mika Mannervesi.

Lisätietoja seutukaupungeista ja seutukaupunkiverkostosta Kuntaliiton verkkosivulla.

Kasvukaupunkiverkosto

Suomen 16 keskisuuresta (40 000 – 100 000 asukasta) kaupungista päätöksen verkostoon liittymisestä on tehnyt jo 13 kaupunkia. Uuden foorumin isäntäorganisaationa aloittaa Hämeenlinnan kaupunki. Verkosto on jo tehnyt aktiivista vaikuttamistyötä ja ottanut kantaa esimerkiksi hallituksen kaavailemiin valtionosuuksien lisäleikkauksiin. Toiminta käynnistyy virallisesti vuoden 2024 alussa.

Samalla kun 13 kasvukaupunkia päätti yhteiseen verkostoon liittymisestä, ne hyväksyivät keskinäisen yhteistyön sopimuksen sekä valtiokumppanuuden sopimusluonnoksen, josta neuvotellaan teemasopimusten muotoutuessa vuoden 2024 alussa. Sopimuksissa nostetaan esille kolme pääteemaa, joihin liittyvää yhteistyötä ja edunvalvontaa kasvukaupungit haluavat voimallisesti ja määrätietoisesti kehittää. Teemat kytkeytyvät erityisesti teollisuuden paluun edistämiseen, kansainvälistymiseen ja osaavan työvoiman saatavuuteen, kestävän yhdyskuntarakenteen suunnitteluun sekä kasvukaupunkien veto- ja pitovoiman vahvistamiseen. Verkostoon ovat liittyneet Hämeenlinna, Hyvinkää, Kokkola, Kotka, Kouvola, Lappeenranta, Mikkeli, Pori, Porvoo, Rovaniemi, Salo, Seinäjoki ja Vaasa. Kajaanin kaupunki käsittelee liittymistä verkostoon. (Hämeenlinna.fi) Kasvukaupunkien verkoston toimintaa johtavat jäsenorganisaatioiden kaupunginjohtajat, jotka muodostavat kasvukaupunkien ohjausryhmän. Yhteisesti sovittavien teemojen edistämiseen valitaan omat ryhmät / jaostot.

Kasvukaupunkiverkostossa Salon kaupunkia edustaa kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen.

Salon kaupungin ja Turun yliopiston yhteistyö

Salon kaupunki ja Turun yliopisto ovat jo vuodesta 2013 tehneet suunnitelmallista yhteistyötä, jonka tavoitteena on saada aikaan tutkimus- ja kehittämishankkeita. Rahoitettavien hankkeiden tulee täyttää sekä yliopiston tutkimukselliset tavoitteet että Salon kaupungin ja elinkeinoelämän kehittämisen tavoitteet.

Yhteistyön ohjausryhmään kuuluvat Turun yliopistosta vararehtori Mika Hannula, professori Jaakko Järvi ja professori Mirjamaija Mikkilä-Erdmann, Salon kaupungilta kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen, sivistyspalveluiden johtaja Pia Stoor ja Yrityssalo Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Moilanen.

Vuoden 2023 lopussa toteutettiin ensimmäistä kertaa hakujulistus seuraavien kolmen vuoden rahoitettaville hankkeille annetuilla teemoilla ja kriteereillä, jotka laajentavat tutkimus- ja kehittämiskokonaisuutta huomioiden Salon kaupungin strategian elinvoimapäämäärät ja kärkihankkeet.

Salon kaupungin ja Turun yliopiston yhteistyön budjetista myönnetään vuosina 2024–2026 rahoitusta neljälle hankkeelle teemoissa: Oppimista ja koulutusta tukevat pedagogiset ratkaisut, Kiertotalous sekä Sähköinen liikkuminen ja uusiutuvan energian järjestelmät.

  • Kiertotalouden lokalisaatio Suomessa: Kohti teollisen symbioosin innovaatioita Lounais-Suomessa -hanke
  • Kodin energianhallintajärjestelmien toimintastrategiat (HEMS, home energy management system) -hanke
  • Oppimisanalytiikan, yksilöllisen tuen ja tietojohtamisen avulla kohti parempaa oppimista -hanke
  • Read4Insight-hanke

Lisätietoja hankkeista kaupungin verkkosivulla.

Yhteistyö Turun ammattikorkeakoulun kanssa

Turun ammattikorkeakoulu ja Salon kaupunki allekirjoittivat jo pitkään jatkunutta yhteistyötä kehittävän ja vahvistavan kumppanuussopimuksen elokuussa 2022. Kumppanuussopimuksen tarkoituksena on kuvata osapuolten yhteinen näkemys kokonaisvaltaisesta ja pitkän aikavälin tavoitteellisesta yhteistyöstä. Tavoitteena on kehittää yhdessä Salon kaupungin ja AMK:n toimintaa, edistää toimivia yhteistyömalleja, lisätä AMK:n näkyvyyttä Salossa sekä tukea Salon elinkeinoelämän kasvua ja kehitystä. Toimintasuunnitelma päivitetään vuosittain.

Turun AMK:n ja Salon kaupungin välinen yhteistyö voi liittyä esimerkiksi:

  • Opiskelijoihin ja opintoihin (yhteiset koulutuskokonaisuudet, työharjoittelut, opinnäytetyöt, toimeksiannot, innovaatioprojektit ja opiskelijaryhmävierailut)
  • Salossa toimiviin tai Saloon sijoittuviin yrityksiin
  • Henkilöstöön ja henkilöstön kehittämiseen
  • Alue- ja elinkeinokehittämiseen
  • Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan (TKI)

Yhteistyössä on kehitetty muun muassa kiertotalouden ekosysteemiä sekä haettu hankkeita terveysteknologiaan ja hiilineutraaliuuteen liittyen. TKI-yhteistyössä toteutetaan soveltuvia yhteisiä innovaatio-, tutkimus- ja tuotekehityshankkeita erikseen solmittavien sopimusten mukaisesti.

Turun ammattikorkeakoulun ja Salon kaupungin välistä yhteistyötä koordinoi ohjausryhmä, jossa ovat mukana AMK:n edustajina rehtori Vesa Taatila sekä koulutusjohtajat Juha Kontio ja Anne Isotalo sekä koulutus- ja tutkimuspäällikkö Katariina Felixson, Salon kaupungilta kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen, elinvoimajohtaja Mika Mannervesi, sivistyspalveluiden johtaja Pia Stoor, Varhasta Marika Tuimala sekä Yrityssalo Oy:stä toimitusjohtaja Jyrki Moilanen.

Salon kaupungin ja Salon seudun ammattiopiston (koulutuskuntayhtymä SSKKY) yhteistyö

Monipuolisen yhteistyön ja tavoitteellisten toimien koordinoimiseksi yhteistyöryhmä on alkanut kokoontua ajankohtaisten aiheiden keskustelutilaisuuksiin kaksi kertaa vuodessa, vuoden 2023 alusta.

Työvoimakoulutus on yksi tärkeimmistä elinvoimaa edistävistä toimenpiteistä. Koulutusten monipuolisuus, koulutuspolut, maahanmuuttajien koulutukset, Yrityssalon ja yritysten kanssa tehtävä yhteistyö mahdollistavat asiantuntijatyövoiman saannin alueella.

Vuoden 2024 ensimmäisen kokoontumisen aiheita ovat Ennakointifoorumi (SSKKY:n jaostot, Yrityssalo Oy:n ja yrityksien edustajia), insinööripolun edistäminen ja työllisyyskysymykset.

Yhteistyöryhmään kuuluvat SSKKY:stä kuntayhtymän johtaja Olli-Pekka Juhantila, rehtori Anne Bragge, pedagoginen johtaja Riikka Riihimäki, työelämäpalveluiden johtaja Elina Korkeaoja ja Salon kaupungilta kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen, sivistyspalveluiden johtaja Pia Stoor, elinvoimajohtaja Mika Mannervesi, koulutussuunnittelija Hanna Visuri sekä Yrityssalo Oy:n toimitusjohtaja Jyrki Moilanen.

Salon kaupungilla koulutusyhteistyötä (Turun Yliopisto, AMK, SSKKY) koordinoi erityisasiantuntija Anu Tuovinen.

Tutustu Salon kaupunkistrategiaan

Strategian ajankohtaiskatsaukset julkaistaan kerran kuukaudessa kaupungin verkkosivulla sekä kaupungin sosiaalisen median pääkanavissa.

Strategiasta on koottu kattava tietopaketti kaupungin verkkosivulle. Tutustu kaupunkistrategiaan – salo.fi/strategia.

 

Lisätiedot:
Kaupungin edunvalvonta
Kehittämissuunnittelija Saija Karnisto-Toivonen
02 778 2569, saija.karnisto-toivonen@salo.fi

Koulutusyhteistyö
Erityisasiantuntija Anu Tuovinen
044 778 7708, anu.tuovinen@salo.fi