Hyppää sisältöön
Tiedote

Salon kaupunkistrategian lokakuun ajankohtaiskatsaus – teemana hyvinvoiva Salo

Julkaistu 3.10.2023 15:03, Päivitetty 5.10.2023 06:52

Julkaisimme 5.9.2023 ensimmäisen strategiaan liittyvän ajankohtaiskatsauksen. Katsauksessa kerroimme muun muassa tapahtumien Salo -kärkihankkeesta, ympäristöasioista sekä TE-uudistuksesta. Tiedote 5.9.2023: Salon kaupunkistrategiaa edistävät toimenpiteet tuodaan esille kuukausittain julkaistavassa ajankohtaiskatsauksessa.

Lokakuun ajankohtaiskatsauksessa lähestymme strategiaa hyvinvoiva Salo -päämäärän mukaisesti. Kaupunkistrategian verkkosivulla päämäärä on kuvattu seuraavasti: Salo tarjoaa mahdollisuudet hyvään elämään, jatkuvaan oppimiseen, mielekkääseen vapaa-aikaan sekä sujuvaan ja turvalliseen arkeen. Hyvinvoiva Salo pitää huolta henkilöstöstään ja edistää asukkaidensa hyvinvointia yhdessä aktiivisten asukkaiden, yhdistysten ja muiden yhteisöjen kanssa.

Lokakuun kuulumiset

Lokakuun ajankohtaiskatsauksessa kerromme hyvinvoinnin edistämisestä mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Terve Suomi – kyselystä ja ikäkeskus Majakan toiminnasta. Kerromme myös maahanmuuttajille suunnatusta HelppoSalo-hankkeesta.

Terve Suomi -kysely
Kaupunki on ensimmäistä kertaa tilannut Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kuntakohtaisen eli Salon oman Terve Suomi -tutkimuksen, joka antaa kaupungin toimijoille laajalti tietoa kuntalaisten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tiedonkeruu on käynnistynyt syyskuussa.

Tutkimukseen kutsutaan mukaan yhteensä 2800 salolaista aikuista iältään 20-vuotiaista ylöspäin. Tutkimuksessa selvitetään muun muassa asukkaiden terveydentilaa, elämänlaatua, osallisuutta sekä kokemuksia sosiaali- ja terveyspalveluista.

Tutkimuksesta saatavien tietojen avulla voidaan seurata asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia ja kehittää kaupungin palveluja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Tietoja on mahdollista verrata muiden alueiden tietoihin sekä koko maan tilanteeseen. Tutkimusaineisto valmistuu helmi-maaliskuussa 2024 ja tulokset ovat valmiina toukokuussa 2024.

Kaupunkilaisia kannustetaan vastaamaan kyselyyn, jokainen vastaaja edustaa omaa valittua joukkoaan eikä yhtäkään vastaajaa voi korvata toisella. Lisätietoja määrävuosin toteutettavasta kansallisesta tutkimuksesta on sivuilla www.thl.fi/tervesuomi. Kansallisten tutkimusten tuloksia voi tarkastella eri indikaattorien osalta verkkosivuilla www.thl.fi/tervesuomi/tulokset ja myös Salon tulokset tulevat valmistuttuaan tarkasteltavaksi samalle sivustolle. Vuonna 2023 kuntatason tutkimuksen on tilannut Suomessa yhteensä 10 kuntaa, Varsinais-Suomesta mukana ovat Salo, Kaarina ja Turku.

Ikääntyneiden palvelut/ Ikäkeskus Majakka
Halikossa sijaitsevan ikäkeskus Majakan (Hornintie 5) toiminta käynnistyi jälleen elokuussa, jolloin uusi toiminnanohjaaja Heli Kurlin aloitti tehtävässään. Majakassa toimii erilaisia liikuntaryhmiä, kirjallisuus- ja runoryhmä, kädentaitoryhmä, muistiryhmä, äijäkerho sekä toiminnallisia ryhmiä, joissa pelataan bingoa, muistellaan menneitä, ratkaistaan visaisia kysymyksiä ja kuunnellaan elävää musiikkia. Majakassa on myös kuntosali, joka on erityisesti kävijöiden suosiossa.

Majakkaa voisikin luonnehtia ikäihmisten olohuoneeksi. Monia toimintoja ohjaavat ikäihmiset itse, mikä tukee heidän hyvinvointiaan monella tavalla.

Toiminnanohjaaja on asiakkaiden apuna ja tukena Majakan toimintaan liittyvissä käytännön asioissa. Toiminnanohjaajan tehtävänä on myös koordinoida ja kehittää Majakan toimintoja sekä suunnitella vastaavia toimintoja eri puolille Saloa yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten esimerkiksi kyläyhdistysten ja seurakunnan kanssa. Tällainen uusi toimintamalli voisi olla esimerkiksi Majakka kiertää kyliä -malli, jossa toiminnanohjaaja vetämänä kokoonnutaan yhteen eri puolilla Saloa.

Lokakuussa jo toimivien ryhmien lisäksi vanhustenviikolla 1.-8.10.2023 Majakka tekee retken Teijon kansallispuistoon, osallistuu valtakunnalliseen ulkoilupäivään, tekee taidetta, bingoilee ja nauttii esiintyjistä ohjelmallisessa Majakassa.

Ehkäisevä päihdetyö
Valtakunnalliset kouluterveyskyselyt julkaistiin syyskuun 2023 lopussa. Tutkimukseen vastasivat peruskoulujen 4.-5. -luokkalaiset ja 8.-9. -luokkalaiset, lukion 1.-2. -luokkalaiset sekä ammattiopistojen 1.-2. -luokkalaiset. Kyselystä nousi monia kehityskohteita, joita ehkäisevän päihdetyön menetelmin ja keinoin lähdetään työstämään moniammatillisen työryhmän kanssa. Terve Suomi-kysely on suunnattu aikuisväestölle ja sen antimiin paneudutaan keväällä.

Ehkäisevän mielenterveystyön kärkihanketta suunnitellaan moniammatillisen työryhmän kanssa. Tavoitteena on selvittää ehkäisevän mielenterveystyön näkökulmasta mikä Salossa toimii ja mitä voitaisiin tehdä vielä paremmin. Sen perusteella tehdään suunnitelma, asetetaan tavoite ja lähdetään tekemään yhteistyötä konkretian tasolla tavoitteena hyvinvoivat salolaiset. Suunnittelutyö on käynnissä ja toiminta käynnistyy tämän vuoden marraskuussa.

Hyvinvoinnin kokemus harrastuksissa
Salon kulttuuripalvelut, musiikkiopisto, nuorisopalvelut ja kansalaisopisto mittaavat systemaattisesti kulttuuriharrastusten koettua vaikutusta hyvinvointiin. Työn perustana käytetään Kansalaisfoorumin vuonna 2022 julkaisemaa mittaristoa. Palautetta kerätään muun muassa opintojakson päättyessä itsearviointi- ja palautelomakkeella.

Kulttuuriharrastusten vaikutusta hyvinvointiin kysytään fyysisten-, psykologisten-, sosiaalisten-, oppimisen- sekä yhteisöön liittyvien indikaattoreiden kautta. Kyselyiden kautta saatavaa aineistoa ja indikaattoreiden vertailua valtakunnallisiin tuloksiin hyödynnetään systemaattisesti oppilaitosten ja palvelualueiden kehittämistyössä.

HelppoSalo -hanke
HelppoSalo on Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja Salon kaupungin rahoittama maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalveluiden kehittämishanke. Hanke käynnistyi syyskuussa 2021.

Salon osahanke tekee tiivistä ja vuorovaikutteista yhteistyötä Turun, Raision, Uudenkaupungin sekä Loimaan hankkeiden kanssa.

Matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapisteen perustaminen sekä vakiinnuttaminen osaksi kaupungin omaa toimintaa ovat hankkeen merkittävimmät tavoitteet. HelppoSalo palvelu tukee ja nopeuttaa kotoutumista, edistää maahanmuuttajien työllistymistä tarjoten tukea ja opastusta yhteiskunnassa toimimiseen sekä ohjausta oikeiden palvelujen piiriin.

Hankkeen tavoitteena on mm. digitaalisen ohjauksen ja neuvonnan vaihtoehtojen ja mahdollisuuksien selvittäminen, monikielisen neuvonnan vahvistaminen sekä ohjaus- ja neuvontapalveluiden vaikuttavuuden lisääminen.

Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki maahanmuuttajat, riippumatta maahantulon syystä tai työmarkkina-asemasta, huomioiden yhdenvertaisuus- sekä tasa-arvonäkökulman. Asiakaskäyntejä syyskuusta 2021 syyskuuhun 2023 on ollut yhteensä 2160. Olemme HelppoSalossa erittäin iloisia palvelun suosiosta, näin meillä on mahdollisuus mm. edistää uusien salolaisten kotoutumista.

HelppoSalo neuvontapiste sijaitsee Salon kaupungintalolla (Tehdaskatu 2) ensimmäisessä kerroksessa. Tiistaisin ja torstaisin päivystämme työnhakijoiden palvelupisteessä Voimalassa (Vilhonkatu 2).

Strategia ohjaa kaupungin toimintaa

Salon kaupunkistrategia asettaa suuntaviivat vuoteen 2030. Strategiassa linjataan kaupungin toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet.

Strategian toimeenpanoa edistetään muun muassa kärkihankkeiden, ohjelmien sekä kehittämishankkeiden avulla.

Strategian ympärillä tapahtuu koko ajan.

Haluamme tuoda strategian ja sen toimenpiteet kuntalaisille entistä näkyvämmäksi ja tutummaksi.

Julkaisemme strategian toimeenpanoa edistävät positiiviset uutiset kaupungin verkkosivulla sekä kaupungin sosiaalisen median pääkanavissa.


Lisätiedot:
Terve Suomi -kysely
Hyvinvointikoordinaattori Hilpi Tanska
050 344 5463, hilpi.tanska@salo.fi

Ikäkeskus Majakka
Ikäkeskustoiminnan toiminnanohjaaja Heli Kurlin
02 778 2030, 050 449 7830, heli.kurlin@salo.fi

Ehkäisevä päihdetyö
Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori Satu-Maarit Hildén
050 4084436, satu-maarit.hilden@salo.fi

HelppoSalo -hanke
Projektipäällikkö Sofia Martyugova
050 4734746, sofia.martyugova@salo.fi

Hyvinvoinnin kokemus harrastuksissa
Yleiset kulttuuripalvelut, kulttuurituottaja Sini Lundgrén
02 778 4983, sini.lundgren@salo.fi