Hyppää sisältöön
Tiedote

Salon kaupunkistrategian joulukuun ajankohtaiskatsaus

Julkaistu 12.12.2023 13:52

Kuten aikaisempina vuosina, myös tänä vuonna tehtiin seuraavan vuoden talouteen liittyvät merkittävät päätökset marras- ja joulukuussa. Kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen julkisti esityksensä vuoden 2024 talousarvioksi 10.11.2023. Kaupunginhallitus käsitteli talousarviota 20.11.2023, josta se eteni lopulliseen päätöksentekoon kaupunginvaltuuston kokoukseen 4.12.2023.

Tästä ajankohtaisesta aiheesta johtuen joulukuun strategiakatsauksen päätemana on talous.

Joulukuun kuulumiset

Talouskatsauksen lisäksi päivitämme muutaman käynnissä olevan ohjelman kuulumiset: hankintapoliittisen ohjelman, kotouttamisohjelman sekä työllisyysohjelman.

Vuoden 2024 talousarvio

Kaupunginvaltuusto on käsitellyt vuoden 2024 talousarvion kokouksessaan 4.12.2023 § 97. Vuoden 2024 talousarvion valmistelua on värittänyt taloudellisen ympäristön epävarmuus talouskasvun supistumisesta ja kuntien rahoitukseen tulevista muutoksista johtuen. Positiivista nykytilanteessa kuitenkin on, että tällä hetkellä kaupungin talous on vahvalla pohjalla, joten mihinkään nopeisiin talouden korjausliikkeisiin ei ole tarvetta.

Vuoden 2025 vaihteessa kuntia kohtaa jälleen iso toiminnallinen muutos, kun TE-palvelut siirtyvät kuntien vastuulle. Kuntakokeilun myötä kaupungissa on vankka osaaminen työllisyyspalveluiden hoidosta, joten Salo on hyvin valmistautunut muutokseen.

Henkilöstöön liittyvä keskeisin asia ensi vuoden talousarviossa on varhaiskasvatuksessa käyttöön otettava sijaispooli. Sijaispooliin perustettavien uusien tehtävien tavoitteena on vähentää henkilöstön työkuormitusta ja lisätä näin henkilöstön hyvinvointia.

Sivistyspalveluiden investointilistalla merkittävimmät kohteet ovat Uskelan varhaiskasvatus- ja kouluyksikön suunnitteluraha sekä urheilupuiston kehittämisvisioon varattu suunnitteluraha. Lisäksi talousarviossa on määräraha esittävän taiteen tilaselvityksen aloittamista varten.

Talousarvioesityksen keskeiset luvut:

  • Verotulot: 111,9 milj. €
  • Ulkoiset toimintakulut: 159 milj. €
  • Valtionosuudet: 25,5 milj. €
  • Tilikauden ylijäämä: 0,1 milj. €
  • Velka: 73,3 milj. € (1436 €/ asukas)
  • Investoinnit: 22,2 milj. €

Hankintapoliittinen ohjelma

Hankintapoliittisen ohjelman valmistelu on käynnistynyt syksyllä 2023. Ohjelman valmisteluun on nimetty työryhmä, johon kuuluu edustajia kaupunginhallituksesta, yrittäjäjärjestöistä ja kaupungin eri palvelualueilta.

Hankintapoliittinen ohjelma on yksi Salon kaupungin strategiaa toteuttavista ohjelmista. Sen tarkoituksena on luoda päämäärät ja tavoitteet sille, miten hankintoja kaupungissa toteutetaan ja millaisia asioita niillä tavoitellaan. Työryhmän tehtävänä on valmistella nämä tavoitteet. Hankintapoliittinen ohjelma on tarkoitus saada kaupunginhallituksen käsiteltäväksi kevään 2024 aikana.

Kotouttamisohjelma

Laki kotoutumisen edistämisestä edellyttää, että kaupunkien on laadittava kotouttamisohjelma, joka edistää kotoutumista ja vahvistaa monialaista yhteistyötä. Salon kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelmaa ollaan tällä hetkellä päivittämässä, koska nykyinen ohjelma ei ole enää kaikilta osin voimassa sosiaali- ja terveyspalvelujen siirryttyä alueen hoidettaviksi.

Kotouttamisohjelma määrittelee kaupungin palvelut maahanmuuttajille. Maahanmuuttajat ovat luonnollisesti samojen palvelujen piirissä kuin muutkin kaupunkilaiset mutta palvelujen soveltaminen maahanmuuttajille vaatii usein lisätoimenpiteitä. Kotouttamisohjelmassa käydään läpi kaikki palvelualueet ja kirjataan kehittämiskohteet. Tärkeinä nostoina voisi uudesta ohjelmasta mainita esimerkiksi pyrkimyksen lisätä maahanmuuttajien osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja monikielisen viestinnän saatavuutta liittyen Salon kaupungin palveluihin. Päivitetty ohjelma valmistuu alkuvuodesta 2024.

Työllisyysohjelma

Salon kaupunki toteuttaa strategian alaista työllisyysohjelmaa vuosina 2021-2023. Ohjelman tavoite ”Kehitetään alueen työllisyydenhoitoa ja kokonaiskoordinaatiota” kytkeytyy vahvasti työllisyyden kuntakokeilun toteuttamiseen, jossa Salon kaupunki on ollut mukana yhdessä Marttilan ja Kosken kuntien kanssa maaliskuusta 2021 alkaen. Kuntakokeilu jatkuu vuoden 2024 loppuun saakka, kunnes TE-palvelut siirtyvät kokonaan kuntien vastuulle.

Vuoden 2023 aikana olemme panostaneet erityisesti kotoutujien työllistymisen edistämiseen, koska Saloon on tullut runsaasti työikäisiä ukrainalaisia. Kotoutujien palveluun on saatu määräaikaista lisähenkilöstöä. Henkilöstö tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa HelppoSalo -hankkeen kanssa kaupungintalon alakertaan keskitetyissä kotoutujien palveluissa.

Toinen erityiskohderyhmä kuntakokeilussa ovat olleet nuoret työnhakijat, joiden määrä on koko kokeilun ajan ollut laskussa. Salossa on panostettu nuorten Ohjaamon toimintaan asiakasohjausresursseilla sekä monipuolisella tapahtumatarjonnalla. Vaikeimmin työllistyvien nuorten osalta tehdään tiivistä yhteistyötä Varhan sosiaalityön kanssa. Nuorten työllisyyttä on edistänyt myös ESR-hanke Väylä, joka on ollut toiminnassa kuntakokeilun aloituksesta saakka ja päättyy vuoden lopussa 2023. Väylä-hanke on yhdessä Turun ammattikorkeakoulun kanssa kehittänyt nuorille monipuolisia palveluja työllistymisen tueksi, tästä esimerkkinä pajatoiminnan opinnollistamisen tuotteistaminen. Lisätietoja opinnollistamisesta Työnhakijan Salo -verkkosivulla.

Salon kaupungin työllisyysohjelman yhtenä merkittävänä tavoitteena on ollut pitkäaikaistyöttömyyden väheneminen, jossa ollaankin onnistuttu hienosti, joskin tilanne näyttää nyt tasaantuneen. Kuntakokeilun alkuvaiheessa vuoden 2021 keväällä Salossa oli lähes 900 pitkäaikaistyötöntä. Tällä hetkellä Salossa on 554 pitkäaikaistyötöntä. Kuntakokeilussa on tehty paljon työtä muun muassa yhdessä sote-palvelujen kanssa tilanteen parantamiseksi ja tietysti parantunut työllisyystilanne on edesauttanut kehitystä. Myös kunnan osarahoittama työmarkkinatuki on ollut jo pitkään laskussa, joskin Salon kaupunki maksaa Kela-maksuja tänäkin vuonna noin 3 miljoonaa euroa.

Strategian ympärillä tapahtuu koko ajan – tutustu aikaisempiin ajankohtaiskatsauksiin

Julkaisemme strategian ajankohtaiskatsaukset kerran kuukaudessa kaupungin verkkosivulla sekä kaupungin sosiaalisen median pääkanavissa.

Tutustu aikaisempiin ajankohtaiskatsauksiin:

Strategian toimeenpanoa edistetään muun muassa kärkihankkeiden, ohjelmien sekä kehittämishankkeiden avulla. Tutustu Salon kaupunkistrategiaan – www.salo.fi/strategia.

Lisätiedot:
Vuoden 2024 talousarvio
Vt. talousjohtaja Maria Kulmala
02 778 4017, maria.kulmala@salo.fi

Hankintapoliittinen ohjelma
Hankintapäällikkö Päivi Kohvakka
02 778 5011, paivi.kohvakka@salo.fi

Kotouttamisohjelma
Erityisasiantuntija Terhikki Lehtonen
02 778 2050, terhikki.lehtonen@salo.fi

Työllisyysohjelma
Työllisyyspalveluiden esimies Minna Virta
044 778 2161, minna.k.virta@salo.fi